Hoornse Onafhankelijke Partij – Verkiezingsprogramma 2018 – 2022

De menselijke maat staat voorop

Wonen, werken en leven in een veilig, bereikbaar en bruisend Hoorn. Daarvoor vraagt de Hoornse Onafhankelijke Partij (HOP) uw steun. Met gezond verstand en beide benen op de grond laat HOP uw stem écht tellen. De overheid is er voor u en niet andersom. HOP luistert, blijft in gesprek met de inwoners en is zich er vol van bewust dat de gemeente van alles doet met uw belastinggeld.

HOP kiest in alles voor de menselijke maat, voor de opbouw van de samenleving, het scheppen van meer werk en het in stand houden van sociale ondersteuning voor mensen die daar recht op hebben: met jeugdzorg, huishoudelijke hulp en perspectiefvolle ondersteuning van mensen met een uitkering.

HOP staat voor een begrijpelijke manier van politiek bedrijven, zonder grote woorden en holle kreten. Open en eerlijk. HOP heeft bewezen een rechte rug en een sociaal en ondernemend hart te hebben.

Na vier jaar oppositie voeren, kennis vergaren en ervaring opdoen, vragen wij uw steun ons groot genoeg te maken om verantwoordelijkheid te kunnen gaan dragen in de volgende coalitie met een warm kloppend menselijk hart.

Voor onderstaande kwesties gaan wij ons –onder meer- hard maken:

Thema’s:

 • Wonen in leefbare wijken
 • Voor mensen: de menselijke maat moet terug
 • Veilige stad
 • Nieuwkomers doen gewoon mee
 • Levendige en ondernemende stad
 • Economie en werkgelegenheid
 • Verkeer en werkgelegenheid
 • Sport en cultuur
 • Groene stad
 • Bestuurlijke Vernieuwing: de inwoners gaan meedoen
 • Ouderen: Gemeenschappelijk achtpuntenplan van HOP en HSP

HOP-programma in speerpunten

Sociaal

 • Optimale zorg en aandacht voor iedereen die ondersteuning nodig heeft.
 • Hoorn vergrijst en het bieden van passende zorg wordt een steeds grotere kerntaak voor de gemeente.
 • Houd begraven betaalbaar.
 • Kinderen die in armoede leven verdienen extra aandacht.
 • Voorkom dat mensen op straat komen en extra inzet om dak- en thuislozen perspectief te bieden.
 • Hoorn wordt een dementievriendelijke gemeente.
 • Sociaal vangnet ook voor ZZP’ers en ondernemers.
 • Bestrijding van eenzaamheid heeft prioriteit.

WerkSaam/Participatiewet

 • Afschaffen/versoepelen sollicitatieplicht boven de 55-jaar.
 • Streven naar meer beschut werk/terugkeer sociale werkvoorziening voor wie dat nodig is.
 • De menselijke maat is leidend bij uitvoering Participatiewet (bijstand, sociale werkvoorziening).
 • Specifieke trajecten voor specifieke doelgroepen: Wajong, WIA, migranten.
 • Geen arbeidsverdringing door werken met behoud van uitkering.
 • Vrijwilligerswerk moet kunnen.
 • Lever maatwerk ook aan diegenen voor werk te hoog gegrepen is: (participatieladder).

Wijken en Wonen

 • Leefbaarheid en wonen zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden.
 • Aanpak van opstapeling van problemen in kwetsbare buurten.
 • Extra aandacht voor problemen rond stationsgebied Kersenboogerd – brede aanpak.
 • Zo nodig een coördineerde wijkwethouder(s) voor kwetsbare gebieden.
 • Een gemengde bevolkingssamenstelling biedt de stad meer kansen – dus geen gettovorming.
 • Wachtlijsten voor sociale huurwoningen moeten korter.
 • Hoorn wenst een goede voorraad aan betaalbare huurwoningen.

Levendige stad

 • Hoorn op de kaart als belevenis-, evenementen- en winkelstad.
 • Betaald parkeren op alle zondagen afschaffen.
 • Poppodium naar de binnenstad.
 • Zo snel mogelijke aanleg stadsstrand bij de Grote Waal.
 • Citymarketing krijgt een kans, maar wij willen resultaten zien.
 • Kerstboom van gemeente hoort bij gastheerschap stad.
 • Stadtoezichthouders als ambassadeurs.
 • Markten zien als kans voor stad en zo nodig vernieuwen.

Sport

 • Iedereen doet mee: gezondheid, participatie, samen leven, binding.

Integratie nieuwkomers

 • Werk vraaggericht vanuit behoefte van statushouders bij bevorderen integratie (wat hebben zij nodig).
 • Investeer in voorkomen van schulden.
 • Totale transparantie over de uitdagingen die de integratie oplevert.
 • Doelgroepenbeleid/maatwerk waar nodig.
 • Zo veel mogelijk spreiding statushouders over alle wijken en dorpen.
 • Geslaagde integratie betekent op zinvolle wijze bijdrage leveren aan de samenleving, dat is een ambitie.
 • Tweerichting verkeer – plichten, rechten en verantwoordelijkheid.
 • Focus praktisch onderwijs.
 • Leer de nieuwkomers wat de waarde van geld is.
 • Nederlandse waarden en normen zijn leidend, w.o. artikel 1. Grondwet.
 • Actief aan de gang met handhaving normen.
 • Investeer in draagvlak in de samenleving.
 • Geen voorrang meer voor statushouders bij toewijzen woningen door alternatief te bieden met flexwoningen.
 • Statushouders zo snel mogelijk aan het werk.

Economie & Werkgelegenheid

 • De rode loper gaat uit voor ondernemers.
 • Hoorn ondersteunt alles wat zorgt voor meer werkgelegenheid.
 • Mensen die kunnen en willen werken maximaal ondersteunen.
 • Stadstoezichthouders worden vriendelijke stadsambassadeurs

 

Veiligheid

 • Cameratoezicht op onveilige plekken.
 • Streng in handhaven, aanpak criminaliteit.
 • Betere opvolging politie bij klachten.
 • Meer zichtbaarheid in de wijk – bijvoorbeeld in de wijk.
 • Legaliseer achterdeur softdrugs.

Poort van Hoorn – Bereikbaarheid

 • Meer fietsenstallingen in de binnenstad.
 • Veiligheid van fietsers en voetgangers krijgt voorrang.
 • Goed bereikbaarheid van en naar de Randstad – vooral ook per openbaar vervoer.
 • Pak onveilige kruisingen aan: Liornestraat, Keern etc.

Overige punten/Bestuurlijke vernieuwing/Kerntaken

 • Burgers meer zeggenschap geven via democratische vernieuwing.
 • Niet meer gebouwen in eigen bezit dan strikt noodzakelijk.
 • Groenbeleid – meer investeren in openbare ruimte.
 • Ophalen grofvuil blijft gratis.
 • Geen dichtgetimmerd coalitieakkoord.
 • Hondenbelasting besteden aan waar het voor bedoeld is.
 • Overbodige regels zoveel mogelijk afschaffen.

 

OUDEREN: GEMEENSCHAPPELIJK 8 PUNTEN PLAN VAN HOP EN HSP

 • Hoorn is een dementievriendelijke stad
 • Een veilig leefklimaat voor ouderen
 • Wonen naar behoefte.
 • Informatievoorziening op maat, ook voor ouderen
 • Voorzieningen aanpassen aan behoefte ouderen
 • Zorgtaken voor ouderen uitmuntend uitvoeren
 • Ondersteuning voor mantelzorgers
 • Bestrijding eenzaamheid onder ouderen doen we samen

 

1. Wonen en leefbaarheid

 • Leefbaarheid en wonen zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden.
 • Aanpak van opstapeling van problemen in kwetsbare buurten.
 • Extra aandacht voor buurten rond stationsgebied Kersenboogerd – brede aanpak.
 • Een gemengde bevolkingssamenstelling biedt de stad meer kansen – dus geen gettovorming.
 • Hoorn wenst een goede voorraad aan betaalbare huurwoningen – wachtlijsten moeten korter.
 • HOP wil naar een vast percentage van 30% sociale huurwoningen bij nieuwe bouwprojecten.
 • Zo nodig een coördineerde wijkwethouder(s) voor kwetsbare gebieden.

 

In relatie tot veiligheid:

 • Cameratoezicht op onveilige plekken.
 • Streng in handhaven, aanpak criminaliteit.
 • Betere opvolging politie bij klachten.
 • Meer zichtbaarheid van handhavers in de wijk.
 • Legalisering van achterdeur softdrugs.

Voorrang aan kwetsbare wijken

HOP wil dat bewoners zich in hun de wijk, buurt en straat veilig voelen. Goed wonen gaat over leefbaarheid én veiligheid. Iedereen heeft recht op goede huisvesting. Topprioriteit heeft voor ons het oplossen van knelpunten op de woningmarkt, het versterken van de sociale veiligheid en de leefbaarheid, in vooral de kwetsbare wijken.

Ook in buurten met alleen sociale huurwoningen moet het er netjes uitzien. Met de renovatie van de sterflats, de aanstaande nieuwbouw aan de Siriusstraat en de komst van het stadsstrand wordt de Grote Waal een prachtige wijk. Stadsvernieuwing is ook in andere wijken nodig.

Vooral in buurten rond station Kersenboogerd worden steeds meer maatschappelijke uitdagingen zichtbaar. Gelukkig zijn de meeste mensen daar nog altijd tevreden over hun woonomgeving. De Kersenboogerd verdient echter een extra duwtje in de rug om dat zo te houden. Met het programma Kansen voor de Kersenboogerd

streeft HOP naar een brede aanpak: handhaven, maar de onderliggende sociale problemen aanpakken en kansen benutten, vooral met de mensen zelf. De klachten zijn al jaren duidelijk en het is hoog tijd dat er geluisterd wordt naar de inwoners.

Wachtlijsten moeten korter

Helaas lopen de wachtlijsten voor huurwoningen de laatste jaren sluipenderwijs op en dat gaat HOP, samen met de woningcorporaties, aanpakken. Het is deels een tijdelijk probleem. Er worden op korte termijn woningen aan de markt onttrokken door de sloop (Grote Waal) van woningen die vervangen worden door nieuwbouw. Daarbij krijgen statushouders met een voorrang (urgentieverklaring) een huurwoning. Ze nemen vaak een eengezinswoning in beslag omdat er nu eenmaal weinig ander aanbod is. HOP vindt het onwenselijk om meerdere statushouders bij elkaar in één woning onder te brengen.

Flexwoningen

Voor alleenstaande statushouders en spoedzoekers – die overal buiten vallen – kunnen flexwoningen uitkomst bieden: studenten en mensen met een relatiebreuk of uit de maatschappelijke opvang die niet of moeilijk aan woonruimte kunnen komen. Een flexibele woningschil kan voorkomen dat mensen op straat terecht komen. Op dit moment hebben we geen keus, maar HOP wil af van de situatie dat statushouders voorrang krijgen bij het toewijzen van een woning, ook omdat het niet uit te leggen valt aan andere woningzoekenden. Het alternatief van een flexwoning is een uitstekende manier om de situatie voor iedereen gelijk te trekken.

Vergrijzing verandert woningmarkt

Hoorn vergrijst. Het duurt niet lang meer of één op de drie inwoners is ouder dan 65 jaar. Er ontstaat meer behoefte aan gelijkvloerse woningen. Op dit moment zijn 7 van de 10 woningen in Hoorn eengezinswoningen, terwijl er meer vraag komt naar woningen voor één of tweepersoonshuishoudens. De markt lost dit voor een deel al op. Op tal van plekken (De Toren, Missiehuis, Liornehuis) komen gelijkvloerse appartementen. In het voormalige Liornehuis zijn er goedkopere koopflats gerealiseerd, waar ook jongeren instroomden. Dit soort (herbestemming)projecten blijft HOP bevorderen. Met projectontwikkelaars willen wij afspraken maken over een vast percentage sociale huurwoningen dat bij nieuwe projecten gerealiseerd moet worden. Het is goed dat bij de plannen voor ontwikkeling van de Holenweg ook ruimte is gemaakt voor huurwoningen en deze al in de eerste fase worden gebouwd.

Wonen voor jongeren

Zorgelijk is dat veel jonge mensen langer bij hun ouders moeten blijven wonen omdat er geen huurwoning beschikbaar is of omdat ze geen woning kunnen kopen. De woningmarkt voor jongeren zit, door de lange wachtlijsten en doordat het moeilijker is een hypotheek te krijgen, op slot.

Met startersleningen en andere maatregelen bevorderen wij dat jongeren gemakkelijker een woning kunnen kopen of huren. Met de nog steeds relatief lage rente is kopen vaak voordeliger dan huren. Het bevorderen van de kopersmarkt is in ieder geval belangrijk: 60 procent van de woningen in Hoorn is in eigendom en er wordt verwacht dat (door de vergrijzing) veel van die woningen in de komende tien jaar beschikbaar komen op de woningmarkt. Bij een goede doorstroming is iedereen in Hoorn gebaat. Willen we de vergrijzing van onze bevolking afremmen dan moeten we juist ruimte bieden aan de jongeren!

Sociale huurwoningen en leefbaarheid speerpunt

Dat willen wij realiseren door prestatieafspraken te maken met de woningcorporaties over:

 • nieuwbouw van sociale huurwoningen;
 • betaalbaarheid van de woningen;
 • huisvesting van bepaalde doelgroepen;
 • bouwen naar behoefte;
 • kwaliteit en duurzaamheid van de woningen.

De gemeente is voor al deze taken afhankelijk van de woningcorporaties. In Hoorn is dat Intermaris. HOP wil meer woningcorporaties in Hoorn laten bouwen. Ook moet er meer worden geïnvesteerd in woningverbeteringen. Veel woningen in de Risdam, Grote Waal en Kersenboogerd zijn aan een opknapbeurt toe.

Het opknappen van de woningen moet hand in hand gaan met het verbeteren van de leefbaarheid. Wijken waar sprake is van een opeenstapeling aan (sociale) problemen, krijgen daarbij voorrang.

30% huurwoningen bij nieuwe woningbouwprojecten

HOP streeft naar een minimaal percentage sociale huurwoningen van 30% bij nieuwe grote bouwprojecten. Een combinatie van koop en sociale huur levert een bijdrage aan de vraag uit de markt en maakt dat wijken evenwichtiger worden opgebouwd. Daarom wil HOP ook met investeerders en projectontwikkelaars samenwerken om te voorzien in de vraag van woningzoekenden, met sociale huur en woningen in het middensegment.

2. Voor mensen: De menselijke maat moet terug

 • Optimale zorg en aandacht voor iedereen die ondersteuning nodig heeft.
 • Hoorn vergrijst en het bieden van passende zorg wordt een steeds grotere kerntaak voor de gemeente.
 • Houd begraven betaalbaar.
 • Kinderen die in armoede leven verdienen extra aandacht.
 • Ondersteun mantelzorgers zoveel mogelijk.
 • Voorkom dat mensen op straat komen.
 • Extra inzet om dak- en thuislozen perspectief te bieden.
 • Hoorn wordt een dementievriendelijke gemeente.
 • Sociaal vangnet ook voor ZZP’ers en ondernemers.
 • Bestrijding van eenzaamheid heeft prioriteit.

Menselijke maat en ondersteuning

Ondanks dat de gemeente Hoorn gedurende de afgelopen jaren een links en ‘sociaal’ college heeft gehad, was daar in de bestuurscultuur weinig van terug te vinden. HOP wil dat menselijkheid op alle gebieden voorop staat.

De gemeente biedt hulp aan wie dat nodig heeft als het gaat om jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken, ouderen en maatschappelijke ondersteuning. Met 1.Hoorn is er een laagdrempelig loket gekomen. HOP vindt het een goede zaak dat professionals met verschillende kennis daarin samenwerken. Wel is het noodzakelijk dat de benodigde informatie zo snel en gemakkelijk mogelijk gevonden kan worden. Daarna komt het erop aan om zo spoedig mogelijk de goede hulp te bieden. Dat dreigde met de huishoudelijke hulp even mis te gaan, maar dat is gelukkig gerepareerd. HOP wil nieuwe problemen voorkomen, al blijft het een flinke uitdaging om meer te doen met minder geld van het Rijk.

Voor het bestrijden van eenzaamheid en verborgen leed moeten wij eveneens een beroep doen op elkaar. De overheid kan niet alles regelen en gelukkig wonen wij in een stad waar we al veel voor elkaar doen, kijk maar naar de duizenden vrijwilligers. Waar nodig speelt de gemeente daarin een verbindende en faciliterende rol.

Door de vergrijzing zullen problemen door dementie toenemen. Signalering en onderkenning van het probleem kan voor een oplossing zorgen. Er worden regelmatig informatieavonden georganiseerd waar men de nodige handvatten kan krijgen om te kunnen helpen. Hoorn is een dementievriendelijke stad en dat moet zeker zo blijven.

 

 

Onze ouderen
HOP wil er ook in de toekomst voor blijven zorgen dat kinderen, uit de allerarmste gezinnen binnen onze gemeente, niet in een isolement geraken. Wij zullen dan ook extra aandacht blijven besteden aan de armoedebestrijding binnen onze gemeente. Waar mogelijk geven wij extra ondersteuning.

 

 

WerkSaam

De gemeenschappelijke regeling WerkSaam, die sinds 2015 de participatiewet (o.m. bijstand en sociale werkvoorziening) uitvoert, is door HOP kritisch maar constructief gevolgd. HOP bestrijdt ongewenste instrumenten die leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt. Re-integratieactiviteiten zijn alleen acceptabel wanneer er ook echt perspectief is op betaald werk. Werkgevers moeten niet in staat worden gesteld om misbruik te maken van mensen die, met behoud van uitkering, aan het werk worden gezet. WerkSaam doet veel goed, slaagt erin mensen aan banen te helpen en te activeren. In de menselijke benadering kan echter nog veel worden verbeterd. HOP wil aan dat verbetertraject richting en leiding geven zodat de menselijke maat voorop staat. Dat betekent overigens niet dat het misbruik van uitkeringen door ons wordt getolereerd. Op misbruik van voorzieningen dienen sancties te staan.

Cliënten van WerkSaam hebben recht op een onafhankelijke behandeling van hun klacht. Zij moeten daartoe terecht kunnen bij een onafhankelijke instantie. Goede voorlichting over de mogelijkheden om bezwaar te maken tegen een beslissing, moet worden geboden. HOP zet in op een goede en duidelijke klachtenprocedure.

 

3. Veilige stad

 • Meer handhaving en cameratoezicht.
 • Meedoen aan experimenten met gereguleerde wietteelt.
 • Actief optreden tegen pesten, uitsluiting en discriminatie.
 • Iedereen in onze gemeente moet veilig over straat kunnen, veilig kunnen wonen en veilig aan het verkeer deel kunnen nemen.
 • Veiligheid is een kwestie van samenwerking waar veel partijen bij betrokken zijn. Naast de gebruikelijke partners voor de gemeente, zoals politie en woningbouwvereniging, wil HOP ook de burger hierbij nadrukkelijk betrekken.
 • Waar nodig kan cameratoezicht een toegevoegde waarde zijn om een veiliger situatie te realiseren. Naast camera’s op vaste plekken, is de Hoornse Onafhankelijke Partij ook voorstander van de inzet van mobiele camera’s. Op deze wijze kan tijdelijk extra toezicht plaats vinden op plekken waar overlast plaatsvindt.

HOP kijkt met grote belangstelling uit naar de ervaringen die onze toezichthouders op gaan doen met de zogenoemde bodycam. Mocht dit positieve ervaringen opleveren, dan wil HOP dit zo snel mogelijk verder invoeren.

Als het aan HOP ligt doet de gemeente Hoorn mee aan de experimenten met legaal geteelde cannabis (wiet) om de problemen aan de achterdeur van de coffeeshops op te lossen. Op die manier halen we de teelt en de verspreiding uit het criminele circuit en komt er politiecapaciteit vrij om andere zaken aan te pakken.

Preventie en voorlichting zijn een goede manier om bij te dragen aan een veilige woonomgeving en –bijvoorbeeld- een veilige schoolomgeving. HOP wil graag samenwerken met alle onderwijsinstellingen om pesten, uitsluiting en discriminatie, op welke grond dan ook, tegen te gaan.

Ook in Hoorn lopen we het gevaar dat jongeren zich afzonderen en radicaal gedachtengoed gaan aanhangen. HOP wil dat de gemeente een coördinerende rol speelt om deze groep zo snel mogelijk in beeld te krijgen en alle middelen en professionals inzet om radicalisering van jongeren te voorkomen.

 

4. Nieuwkomers doen gewoon mee:

Nieuwkomers doen gewoon mee: HOP durft wél het gesprek aan en daarbij gaan wij uit van de volgende visie:

 • Bevorderen van integratie door te kijken wat statushouders nodig hebben. (vraaggericht)
 • Investeer in voorkomen van schulden.
 • Volledige transparantie over de uitdagingen die integratie oplevert. Wij vegen niks onder het tapijt.
 • Maatwerk waar nodig.
 • Zo veel mogelijk spreiding van statushouders over alle wijken en dorpen.
 • Geslaagde integratie betekent op zinvolle wijze een bijdrage leveren aan de samenleving, dat is een ambitie.
 • Tweerichtingsverkeer – plichten, rechten en verantwoordelijkheid.
 • Focus op praktisch onderwijs.
 • Leer de nieuwkomers wat de waarde van geld is.
 • Nederlandse waarden en normen zijn leidend, w.o. artikel 1. Grondwet, daarom moeten alle statushouders de participatieverklaring ondertekenen.
 • Actief aan de slag met de handhaving van normen.
 • Investeer in draagvlak binnen de samenleving.
 • Geen voorrang meer voor statushouders bij toewijzing van woningen door alternatief te bieden met flexwoningen.
 • Statushouders moeten zo snel mogelijk aan het werk.

In de afgelopen jaren zijn er in Hoorn honderden nieuwe inwoners bijgekomen: vluchtelingen met een verblijfstatus. Wij schatten in dat het aantal van deze nieuwkomers (inclusief hun kinderen) binnen enkele jaren 1% van onze totale bevolking zal beslaan. Gelet op de verschrikkingen die zij hebben doorstaan en de cultuur- en taalverschillen, is het een grote opgave en verantwoordelijkheid om de integratie in onze stad zo goed mogelijk te laten verlopen. Meedoen, de taal leren, scholing en werk zijn de belangrijkste pijlers voor deze uitdaging. Opvang gaat over tal van beleidsterreinen: werk en bijstand, huisvesting, onderwijs, maatschappelijke begeleiding en gezondheidszorg: dat moet goed op elkaar worden afgestemd. Werk ziet HOP als de beste manier om mee te kunnen doen.

Integreren betekent een zinvolle bijdrage leveren

Alleen de Hoornse Onafhankelijke Partij heeft het onderwerp statushouders op de agenda van de gemeenteraad gezet en bespreekbaar gemaakt. In het begin leidde dit tot ongenoegen bij andere partijen, er waren er zelfs bij die dit absoluut niet in de openbaarheid wilden bespreken. Te lang heeft het huidige college de onderwerpen, die hiermee samenhangen, tegen de borst gehouden. HOP heeft dat opengebroken en voor elkaar gekregen dat een raadsmeerderheid de moed kreeg om de ambitie uit te spreken dat we statushouders optimaal kansen willen bieden en laten integreren in onze stad. HOP is dankbaar voor alle partijen die onze uitgestoken hand hebben gevonden en met ons nu in de bres springen voor vroegtijdige inburgering. Een compliment aan de honderden vrijwilligers die zich inzetten voor onze nieuwe stadsgenoten is ook op zijn plaats.

Problemen benoemen en oplossen

Voor HOP betekent integratie dat je op je eigen manier en binnen je eigen capaciteiten een zinvolle bijdrage levert aan de samenleving. Met het benoemen van wat er goed gaat, moet je ook durven zeggen wat er beter kan. Zo is het een slechte zaak dat de wachtlijsten voor huurwoningen oplopen. HOP wil dat oplossen met het versneld bouwen van sociale huurwoningen en de realisatie van flexwoningen.

Het schoolverzuim van jonge statushouders moet worden aangepakt. Bovendien moet er een einde worden gemaakt aan het huisvesten van statushouders in de kwetsbare wijken van onze stad. HOP wil dat de statushouders terechtkomen in alle wijken.

Snelle integratie

Iedereen is er bij gebaat dat vluchtelingen meedoen in onze samenleving. HOP wil vooral de kracht en talenten van de vergunningshouders benutten: wat kunnen wij voor elkaar doen? Dat vraagt tweerichtingsverkeer. Statushouders zijn er bij gebaat dat ze snel zelfredzaam worden. Ze leren om te gaan met geld; dat heeft meer zin dan een les over Nederland in de Gouden Eeuw. Dat komt later wel. Werken vergroot het gevoel van eigenwaarde en is de beste manier om te integreren, tussen en met de collega’s.

Onze uitgangspunten zijn:

 • Iedereen doet vanaf de eerste dag mee.
 • Vergunninghouders beheersen de Nederlandse taal zo snel mogelijk.
 • Begeleiding is vooral gericht op werk en de mogelijkheden daar naartoe.
 • Begin de begeleiding en het leren over Hoorn al in de opvangcentra.
 • Lever maatwerk en spring als gemeente bij daar waar de rijksoverheid tekort schiet.
 • Biedt een kennismakingsprogramma met en voor de wijk.
 • Doordring de nieuwkomers van de rechten en plichten en de fundamentele waarden van de Nederlandse samenleving. Deze moeten worden gerespecteerd.
 • Participatie is iets wat we samen moeten doen. Het vraagt inbreng van ons allemaal. Van de ondernemer, maatschappelijke organisaties en van ons als buurt- en stadsgenoten. Dat vraagt niet meer dan wederzijds respect en wellevendheid. En de moed om gewoon met elkaar in gesprek te gaan. HOP ziet de gemeente daarin als dé verbindende factor.

5. Levendige en ondernemende stad

Hoorn winkel- en belevenisstad

Hartelijk welkom in het prachtige Hoorn. In Hoorn is altijd wat te beleven en dat moeten we koesteren, versterken en communiceren. Daarom is het goed dat in 2017 Hoorn Marketing van start is gegaan. Na jaren praten, moet deze organisatie de kans krijgen zich te bewijzen om de bekendheid van Hoorn te vergroten en meer bezoekers naar de stad te krijgen. HOP hoopt dat we snel actie en resultaten gaan zien.

De combinatie van onze historische gebouwen, de haven, de musea, het horeca- en winkelaanbod versterken elkaar én de aantrekkelijkheid van onze stad voor bezoekers.

HOP wil dat we als gemeente, daar waar mogelijk, een bijdrage leveren om de leegstand in de binnenstad terug te dringen. Onze middenstand heeft het nog steeds moeilijk. Het Hoornse winkelrondje moet compacter, schoner, sfeervoller en veelzijdiger worden om te kunnen overleven.

Met het brede en hoogwaardige aanbod van Hoornse restaurants kunnen wij ons nog beter onderscheiden en promoten.

We geven vastgoedeigenaren in overweging de huurprijzen te verlagen om in ieders belang, een mooie en leefbare binnenstad, een impuls te bieden. Een vitale binnenstad is belangrijk voor bezoekers én inwoners. De lege etalages blijven zorgen baren. Samen met de ondernemers pleit HOP voor een ‘taskforce’ om dit aan te pakken.

HOP juicht de komst van een hotel in de Grote Kerk op het Kerkplein toe, als grote kans voor de binnenstad. De gemeente moet inspelen op nieuwe vragen. Zo is het door mogen breken van winkels aan de achterzijde al een groot succes. HOP wil er alles aan doen om te zorgen dat er een goede invulling komt voor het leegstaande V&D-pand aan het Grote Noord, waarbij wij in de plint de winkelfunctie willen behouden indien er zich geen groot winkelbedrijf aandient met belangstelling voor het hele pand.

De Hoornse Onafhankelijke Partij is een voorstander van de plannen voor een parkeergarage met 1250 parkeerplaatsen aan de noordzijde van het station. Hoewel wij voorstander zijn van een autoluwe binnenstad, zijn wij geen voorstander van het verdwijnen van de mogelijkheid tot parkeren in de binnenstad. Het moet mogelijk blijven om, voor een snelle boodschap, even in de stad te parkeren. Bovendien moeten inwoners van de stad de auto in de binnenstad kunnen blijven parkeren.

Evenementen, markten en stadsstrand

De vele evenementen en markten zijn belangrijke trekkers en dat moeten we zo houden. Hoorn moet een echte belevenisstad worden die concurrentie met internet gaat winnen. Voor haven- en toeristenstad Hoorn ligt het grootste kapitaal aan het water. Schepen zijn welkom, ook die van de witte vloot, maar dan zonder de overlast van touringcars voor de bewoners .

Evenementen in onze binnenstad, haven en kustgebied zorgen voor sfeer, economische versterking en promotie van de stad. In onze stad wordt inmiddels zoveel georganiseerd dat er volgens HOP een betere planning (spreiding) en afstemming wenselijk is. Nu zijn er soms meerdere evenementen tegelijkertijd die elkaar niet versterken maar eerder dwarsbomen. Dat kan leiden tot overlast. Ook hier stelt HOP dat het goed is om als gemeente een actieve en coördinerende rol op zich te nemen. De binnenstad is er voor bewoners én bezoekers en daarin moeten wij een goede balans met elkaar vinden.

Het stadsstrand dat eraan komt, is een grote aanwinst. In combinatie met een mooie boulevard maakt het onze stad veel aantrekkelijker en wordt Hoorn weer een ‘zeewaardige’ stad.

Poppodium en cultuur

Bij Hoorn belevenisstad past een poppodium nabij of in de binnenstad. Hoorn staat al jaren op de kaart als levendige pop- en muziekstad. Een goed bereikbaar podium kan de functies van de binnenstad alleen maar verder versterken. Het huidige Pop- en Cultuurcentrum Manifesto bevindt zich, wat ons betreft, niet op de goede locatie. HOP wil dat de gemeente investeert in een verhuizing naar een goede en goed te bereiken locatie in of nabij de binnenstad. Een locatie waar HOP ook graag oefenruimtes ziet komen om te zorgen voor een optimaal gebruik. HOP zou ook graag de muziekschool bij een dergelijk project betrekken. Door de podiumfunctie naar de binnenstad te halen, bieden wij Manifesto de kans om meer bezoekers te trekken. Bovendien kan de binnenstad profiteren van deze extra bezoekers. Eerst een hapje eten, daarna een concert en vervolgens nog even de horeca bezoeken. Het lijkt ons een prima avondje uit.

Het is goed dat Hoornse culturele instellingen elkaar steeds beter weten te vinden en vaker samenwerken. Het initiatief www.cultuurhoorn.nl (met elkaars aanbod ook op schermen bij de kassa’s) is een goed voorbeeld. Culturele instellingen worden zo veel mogelijk in of grenzend aan de binnenstad gesitueerd zodat ze deze versterken maar ook gevonden worden door bezoekers van onze stad. Waar mogelijk is een combinatie van gebruikers in één locatie wenselijk. Dit geldt ook voor cultuurinstellingen. Als bijvoorbeeld een toneelclub in een zaal van de schouwburg een uitvoering wil geven, moet dit (financieel en organisatorisch) mogelijk worden.

HOP wil onderzoeken of de elektrische ‘treintjes’, voor transport van passagiers van de Witte Vloot naar parkeerterreinen, ook ten goede kunnen komen aan andere bezoekers van de binnenstad. Bijvoorbeeld voor winkelend publiek of andere toeristen. Met aantrekkelijkere tarieven moet deze investering voor de ondernemers meer opleveren dan nu en maakt het delen van de binnenstad en de haven nog beter bereikbaar.

Om het voor bezoekers (toeristen) van de stad, waarvan de meeste nog steeds met de auto komen, duidelijker te maken waar ze goed en betaalbaar kunnen parkeren, moet er al bij de invalswegen duidelijke informatie komen om onnodig zoekverkeer te voorkomen. HOP wil bovendien geld uittrekken voor meer en duidelijker bewegwijzering naar onze musea, monumenten en de haven.

Het vervolgens aanbieden van kleinschalig elektrisch vervoer, is een mooie aanvulling.

6. Economie en werkgelegenheid

 • De rode loper gaat uit voor ondernemers.
 • Hoorn ondersteunt alles wat zorgt voor meer werkgelegenheid.
 • Mensen die kunnen en willen werken, maximaal ondersteunen.
 • Stadstoezichthouders worden vriendelijke stadsambassadeurs.
 • Economie stimuleren: voor de bedrijven, voor de mensen

Het stimuleren van de lokale economie en sociale zaken & werkgelegenheid horen bij elkaar. Omdat meer werk eraan bijdraagt dat de ongeveer 3.000 mensen (participatiewet & UWV) die in onze stad aan de kant staan, aan het werk kunnen komen. Alles wat er aan bijdraagt dat er meer banen komen in ons stad en onze regio, wordt door HOP omarmd. Daaraan toetsen wij ontwikkelingen in de binnenstad en onze bedrijventerreinen. En daarom leggen wij de rode loper uit voor ondernemers. Initiatieven als het hotelplan voor de Grote Kerk juichen wij toe. Met de ondernemers zijn wij het van harte eens dat investeringen in de economie van Hoorn bijdragen aan de sociale zekerheid van de inwoners en de verbinding met de Hoornse samenleving. Het spreekt vanzelf dat HOP hecht aan een nauwe samenwerking met het bedrijfsleven.

Nieuwe bedrijvigheid

De verduurzaming van Hoorn 80 is een goed voorbeeld van een win-win situatie. Tientallen miljoenen die kunnen worden geïnvesteerd, worden voor een belangrijk deel omgezet in banen. De bedrijven besparen kosten en worden daarmee toekomstbestendiger. En dat is nog goed voor het milieu ook. Ook de ontwikkeling op het nieuwe bedrijventerrein ’t Zevenhuis gaan – na jaren stilstand – nu ook werkelijk nieuwe banen opleveren. HOP voorziet dat de eerste fase in de komende jaren vol komt. Hoorn moet een aantrekkelijke stad blijven voor bedrijven om zich te vestigen. De stad moet zich meer profileren als centrum tussen het noorden van ons land en de Randstad. Met de tweede Coentunnel en de Westfrisiaweg, kan Hoorn alleen maar aantrekkelijker worden op het kruispunt van wegen en water. HOP wil die unieke eigenschappen volop benutten om meer bedrijven te verleiden zich hier te vestigen. De hoge arbeidsmoraal van onze West-Friese bevolking is een pré die we bieden.

Stadspromotie

HOP ziet de gemeentesite (www.hoorn.nl ) als één van de vele middelen om onze mooie stad te promoten en meer werkgelegenheid te creëren. Deze site kan meer zijn dan uitsluitend een servicekanaal. Zelfs de toezichthouders en parkeerwachters dienen zo veel mogelijk een gastvrije uitstraling te hebben. Op naar een gastvrije stad waar de bezoeker graag terugkomt!

Luisteren naar ondernemers: proef met gratis parkeren op koopzondagen en -avonden

Hoorn moet luisteren naar ondernemers en hen vragen wat wij voor ze kunnen betekenen, in plaats van uitsluitend regels opleggen. Wees ruimhartig met regels en geef starters meer kansen. De gemeente moet zich continu inspannen om nieuwe bedrijven aan te trekken, met een voorkeur voor bedrijven die veel werkgelegenheid bieden. Met de ondernemers wil HOP een proef doen met gratis parkeren op koopzondagen en –avonden om meer bezoekers te trekken. Als daar breder draagvlak voor is dan is voor HOP invoering van gratis parkeren aan de rand van het centrum, op die momenten, een prima alternatief.

Reclamebelasting: het moet rechtvaardiger

Een Lokaal Ondernemers Fonds waaruit stadspromotie en het schoon, heel en veilig houden van de bedrijfsterreinen wordt betaald is een goede voorziening. Helaas was er geen ander instrument dan de reclamebelasting om dit fonds in stand te houden. Toch is de balans positief. Dat er met dit geld cameratoezicht is gerealiseerd op de bedrijventerreinen heeft geleid tot minder criminaliteit.

Het betalen over de afmeting van een reclamebord wordt door ondernemers als oneerlijk ervaren. HOP wil dat eerlijker. Wij zijn blij dat de Ondernemers Stad Hoorn probeert alle ondernemers te betrekken bij de besteding van de gelden uit het fonds. Het uitgangspunt is: ‘Geld van de ondernemers, voor de ondernemers.’ Maar een meer rechtvaardige grondslag dan de huidige reclamebelasting is gewenst.

7. Verkeer en bereikbaarheid

 • Meer fietsenstallingen in de binnenstad.
  Veiligheid van fietsers en voetgangers krijgt voorrang.
 • Goede bereikbaarheid van en naar de Randstad – vooral ook per openbaar vervoer.
 • Pak onveilige kruisingen aan: Liornestraat, Keern en andere oversteken.
  Hoorn bereikbaar

HOP staat positief tegenover de huidige ontwikkeling van de “Poort van Hoorn” en het stationsgebied: het busstation wordt verplaatst naar de noordzijde van het station waardoor ruimte ontstaat voor nieuwe ontwikkelingen aan de stadskant. Investeringen kunnen deels worden terugverdiend door woningbouw in het Stationsgebied, de Vale Hen en het Pelmolenpad.

Hoorn is een aantrekkelijke stad voor ondernemers, waar ook werknemers die elders werken, graag willen wonen. HOP wil woon-, leef- en recreatiestad blijven promoten en versterken.

Hoorn groeit en onze infrastructuur moet meegroeien, ook om bereikbaar te blijven voor de regio en van en naar de Randstad. De files nemen, door de economische groei, al weer toe. Daarom moet Hoorn actief meewerken aan oplossingen met partners als het Rijk, de Provincie en de Spoorwegen. De huidige spoorwegovergangen zijn knelpunten, maar mega-investeringen vergen groot en breed draagvlak van de politiek en de inwoners. Daarom wil HOP constructief meedenken over oplossingen en legt zich niet op voorhand vast op scenario’s. Voorafgaande periodes hebben aangetoond dat politieke loopgraven alleen maar leiden tot stilstand.

Er komen steeds meer auto’s bij. Het verkeer staat vaker stil en er is minder parkeerruimte beschikbaar. HOP wil graag dat de hele gemeente op een prettige manier bereikbaar blijft, ook voor de automobilist. Wel is de beschikbare ruimte aan grenzen gebonden en daarom stimuleren wij het fietsen en zien graag dat de fietsroutes tussen de wijken en de binnenstad worden verbeterd. Hoorn wordt op dit moment in tweeën gesplitst door de Provincialeweg. HOP ziet die splitsing graag verdwijnen door meer ongelijkvloerse (bruggen) oversteken te realiseren. Dit zorgt voor betere doorstroming op de gehele Provincialeweg en veiligere verbindingen voor de fietsers. Daar hoort dan ook bij dat er meer en betere stallingsmogelijkheden komen in de binnenstad. Hierdoor ontstaat er voor alle gebruikers meer ruimte om de binnenstad te gebruiken.

8. Sport & Cultuur

Sport voor iedereen toegankelijk en bereikbaar

Sport moet zichtbaar zijn en blijven en niet worden verbannen uit ons blikveld
Een sportregisseur als aanspreekpunt voor alle verenigingen
Culturele aanbod concentreren in de binnenstad
Sport en cultuur: Iedereen doet mee

Iedereen moet mee kunnen doen. Van jong tot oud. Wat HOP betreft moet iedereen de kans hebben om te sporten of deel te nemen aan culturele uitingen zoals dans, toneel of muziek. Kinderen moeten zo vroeg mogelijk in contact worden gebracht met sport en cultuur. Maar ook ouderen moeten wij de mogelijkheid bieden om actief, creatief en in beweging te blijven.

HOP vindt dat inkomen of een lichamelijke of verstandelijke beperking daar geen belemmering voor mag zijn. Onze gemeente kent al een aantal mogelijkheden om dit mogelijk te maken. Voorbeeld daarvan is de sport & cultuur strippenkaart voor mensen met een laag inkomen. HOP wil dit systeem in stand houden en indien nodig uitbreiden als dit deelname aan sport en cultuur bevordert.

Sport: een ruim aanbod

Sport brengt mensen bij elkaar, zowel actief als passief. Sport heeft een duidelijke sociale functie, ook in Hoorn. Door te investeren in sport en beweging bevorderen we de gezondheid van mensen en brengen we mensen bij elkaar; niet alleen sporters maar ook trainers, begeleiders, vrijwilligers, bestuurders en belangstellenden. Juist daarom is het zo belangrijk dat sport voor iedereen toegankelijk en bereikbaar is.

De Hoornse Onafhankelijke Partij meent dat iedereen die dat wil, op zijn of haar manier en op zijn of haar niveau moet kunnen sporten. Het aanbod van sporten in Hoorn is zeer ruim, zowel individueel als in verenigingsverband, maar ook commercieel via bijvoorbeeld de sportscholen. Er is ruime keus uit bewegingsporten maar ook behendigheid en denksporten maken deel uit van dat aanbod. Wat HOP betreft houden we dat ruime aanbod in stand en speelt de gemeente daarbij een faciliterende en ondersteunende rol.

Sport vindt plaats midden in de samenleving. Sport moet zichtbaar zijn en blijven en niet worden verbannen uit ons blikveld. Sporten moet vooral midden in de samenleving plaatsvinden.

Sport: één regisseur voor sportzaken

De Hoornse Onafhankelijke Partij ziet het als een kerntaak om sport in de ruimste zin te faciliteren en te ondersteunen. Daarvoor wil HOP zich inzetten voor de aanstelling van een sportregisseur in de Gemeente Hoorn. Een sportregisseur als aanspreekpunt voor alle verenigingen, onderwijsinstellingen, maatschappelijke instellingen en individuele sporters, die verbindingen legt om samen te werken, initiatieven te ontwikkelen en deze te ondersteunen. Deze functie zou heel goed kunnen worden gecombineerd met het al bestaande Team Sport van de gemeente Hoorn, dat sportieve activiteiten in de wijken en dorpen ontwikkelt en ondersteunt. Vanuit deze taak zou er naast de breedtesport ook ruimere aandacht kunnen zijn voor de ondersteuning van topsporttalenten.

Sport en veiligheid: zwemmen

Hoorn is een stad met veel water; zij ligt aan het water. Niet alleen uit het oogpunt van sport maar zeker ook vanuit veiligheid vindt de Hoornse Onafhankelijke Partij dat iedereen moet kunnen zwemmen. Ook hier zijn er al mogelijkheden om dit financieel te ondersteunen. HOP kijkt graag verder om dit voor iedereen, kinderen maar ook andere groepen, mogelijk te maken. Dat zou kunnen via aparte projecten en ruimere ondersteuning, maar ook de herinvoering van het schoolzwemmen zou een mogelijkheid kunnen zijn. Dit laatste uiteraard op voorwaarde dat het er aan bijdraagt dat een hoger percentage kinderen een zwemdiploma haalt en ook de scholen hieraan mee willen werken.

Cultuur: toegankelijk en centraal

De beleving van kunst en cultuur, zowel passief als actief, moet ruim toegankelijk zijn. Of je passie nu ligt bij dans, zang of toneel; of dat je graag voorstellingen, tentoonstellingen of andere kunstvormen bezoekt: Voor HOP staat voorop dat iedereen mee moet kunnen doen.

HOP wil graag het culturele aanbod concentreren in de binnenstad om de aantrekkelijkheid te vergroten en aan te laten sluiten bij het horeca-aanbod. Wij zouden daarom graag zien dat Poppodium Manifesto naar de binnenstad wordt verplaatst om daar het culturele aanbod te versterken.

 

9. Groene Stad

Milieu

Hoorn is een groene gemeente, dit geldt natuurlijk voor de dorpen maar ook in de wijken is veel groen. De afgelopen jaren is er echter veel bezuinigd op het onderhoud van het openbaar groen. Veel struiken zijn vervangen door gras om onderhoud makkelijker en dus goedkoper te maken. Gelukkig is dit beleid stopgezet na klachten van bewoners en ingrijpen van de politiek.

Samen aan de slag

De Hoornse raad heeft het initiatief genomen om een Groenvisie voor onze gemeente op te stellen. Het is de bedoeling dat de inwoners van Hoorn worden betrokken bij deze Groenvisie. Op deze wijze wil de politiek de bewoners een stem geven in hun eigen woonomgeving. HOP is een groot voorstander van deze manier van plannen maken. Maar wij willen ook echt samen met de buurt-/wijkbewoners aan de slag. HOP wil graag budgetten vrijmaken zodat omwonenden zelf een keuze kunnen maken voor de inrichting van hun ‘groene’ omgeving.

De biodiversiteit kunnen we een handje helpen door er samen voor te zorgen dat er mooie struiken en planten komen die de natuur, in de vorm van bijen, vlinders en kleine vogels, een handje helpen om zich weer thuis te voelen in onze stad. We hebben deze kleine ‘inwoners’ ook nodig om een leefbaar milieu te hebben.

Kinderen die dichter bij de natuur leven groeien harmonieuzer op en presteren aantoonbaar beter op school. Er komen dan ook steeds meer scholen die er voor kiezen om hun schoolpleinen te vergroenen. Mensen leven gelukkiger en presteren beter in een groene omgeving. Diverse onderzoeken bewijzen dat.

Honden

De gemeente Hoorn heft hondenbelasting. HOP wil dat de hondenbelasting alleen wordt gebruikt om voorzieningen voor honden te financieren. Dit kan het onderhoud van losloopgebieden zijn of het plaatsen en legen van afvalbakken met hondenpoepzakjesdispensers. In andere gemeenten is gebleken dat dit leidt tot minder overlast van hondenpoep. Uiteraard is de andere kant van het verhaal dat er ook toezicht moet zijn op de handhaving van de opruimplicht.

Als de kosten voor de voorzieningen voor honden omlaag gaan, kan wat HOP betreft ook de hondenbelasting omlaag of uiteindelijk worden afgeschaft.

Groen Hoorn

De gemeente Hoorn moet zich inzetten voor een groen Hoorn. De gemeente zal zich, samen met burgers en bedrijven, moeten inzetten voor een energie-neutrale gemeente. De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld en neemt de leiding om burgers en bedrijven daarbij te betrekken. Te denken valt aan zonne-energie, windenergie en groen gas.

HOP wil dat de gemeente Hoorn, in samenwerking met de burgers en bedrijven, werkt aan energiebesparing en een goed en zuinig gebruik van productiemiddelen.

De Hoornse Onafhankelijke Partij vindt dat wij als goed rentmeester om moeten gaan met het groen in Hoorn. De ontwikkeling van de verschillende parken zijn daarvan uitstekende voorbeelden, omdat hier verschillende functies met elkaar verbonden worden.

HOP wil dit bereiken door in gesprek te blijven met burgers en bedrijven, om zodoende elkaar enthousiast te maken en zaken gezamenlijk te realiseren. Wij willen af van repressie en wantrouwen en terug naar een gemeente die haar burgers vertrouwt en alleen achteraf controleert of zaken wel goed zijn uitgevoerd.

 

10. Bestuurlijke vernieuwing

Transparante en duidelijke informatiestroom
Ruimte maken om te experimenteren met beleid ontwikkeld door inwoners
Neem burgers zo volledig mogelijk mee in het opstellen van beleid
Geen dichtgetimmerd coalitieakkoord; alleen op hoofdlijnen
Gemeenten krijgen meer en meer taken overgedragen van het Rijk, de Provincie en Zelfstandige Bestuursorganen. Deze taken beslaan de gebieden zorg, welzijnsbeleid, arbeidsmarktbeleid en sociale zekerheid. HOP steunt deze ingezette beweging. Wat efficiënt en effectief dicht bij de burger georganiseerd kan worden, hoort in het takenpakket van de gemeente. De gemeente staat dichter bij de burger en kan het beleid beter afstemmen op de lokale omstandigheden. Bovendien is er ruimte voor gemeenten om te experimenteren met de uitvoering van beleid.

Bij deze nieuwe taken hoort ook een verantwoordelijke bestuurscultuur. HOP is daarom voorstander van een transparante en duidelijke informatiestroom richting de burgers. Belangrijke onderwerpen die een grote impact hebben op de samenleving (financieel of anders) dienen door de gemeente actief onder de aandacht te worden gebracht. Gemeenten dienen zich te ontwikkelen naar een lokaal bestuur dat zo dicht mogelijk bij de burger staat en in optimale vorm samenwerkt met de inwoners, instellingen en organisaties.

Ruimte voor experimenten

Er moet ruimte zijn om beleid – bijvoorbeeld over publieke ruimte – te ontwikkelen samen met de betrokkenen (denk aan het Kerkplein). Er dient op een transparante en open manier gecommuniceerd te worden met alle belanghebbenden, zodat er een gezamenlijk beleid kan worden gemaakt. HOP is er dan ook voorstander van om budget vrij te maken om soortgelijke experimenten te financieren. Hiermee creëren we een groter draagvlak voor echte samenwerking tussen gemeente en haar inwoners.

Transparantie

Het verlenen van vergunningen en het toewijzen van subsidies moet transparanter. Informatie moet voor iedereen begrijpelijk zijn. Helderheid is het uitgangspunt.

Coproduceren is samenwerken

De Nederlandse bestuurscultuur is er een van ‘polderen’. Door middel van overleg, onderhandelingen en uitruil komen tot bevredigende oplossingen. Daardoor is ‘beleid maken’ vooral het samen, met verschillende belanghebbenden, opstellen van een plan.

De afgelopen jaren heeft er een verschuiving plaatsgevonden naar een ‘participatiesamenleving’. Wat ons betreft werkt dit twee kanten op, niet alleen als de overheid de burger nodig heeft, maar ook, of misschien juist wel, als de burger de overheid nodig heeft. Besturen is niet alleen maar het regelen van inspraakmogelijkheden; burgers moeten zo volledig en transparant mogelijk worden meegenomen in het proces.

Er moet sprake zijn van samenwerking: inwoners én de gemeente zetten samen een beleid op waar beide partijen tevreden mee zijn. Deze verandering moedigen wij aan. In de vorige periode zijn al belangrijke stappen gezet om de rol van de raad in een veranderende samenleving te vernieuwen: HOP zoekt graag de samenwerking met alle inwoners van Hoorn. Iedereen telt mee en iedereen mag meedoen.

Open coalitieakkoord

De politiek heeft de neiging om bij het begin van een politieke periode, alles tot in de puntjes uit te werken in een coalitieakkoord. We leven echter in een dynamische samenleving waarin alles continu verandert; een dichtgetimmerd coalitieakkoord past daar niet bij. De Hoornse Onafhankelijke Partij is voorstander van een coalitieakkoord op hoofdlijnen. De achter ons liggende periode liet maar weer eens zien hoe een dichtgetimmerd coalitieakkoord verlammend kan werken.

Door een ver doorgevoerde fractiediscipline op de meest uiteenlopende terreinen, waren er geen echte compromissen mogelijk en werd er niet ingespeeld op veranderde omstandigheden. Dit leidde tot spanningen, niet alleen in de raad maar ook bij coalitiepartijen. De eindstreep werd dan ook niet zonder kleerscheuren gehaald.

HOP ziet bij voorkeur een coalitieakkoord waarbij alleen het hoogstnoodzakelijke wordt vastgelegd. De besluitvorming van de overige punten dient plaats te vinden in de gemeenteraad. Daar waar de, door de inwoners gekozen, vertegenwoordigers zitten. Door in de raad een breed draagvlak te krijgen voor besluiten, komen we tot gedragen besluiten. Het college van B&W voert uit.

 

11. HOP en HSP: samenwerken voor ouderen

Gemeenschappelijk 8 – puntenplan van HOP en HSP voor ouderen
Hoorn vergrijst; er komen steeds meer ouderen bij. Het is de verantwoordelijkheid van de gemeente om te helpen dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen en leven. Daarin heeft de gemeente kerntaken om de afzonderlijke terreinen wonen, zorg, welzijn, inkomen en vervoer op elkaar af te stemmen.

De Hoornse Senioren Partij en de Hoornse Onafhankelijke partij vinden dat de politiek zoveel mogelijk moet samenwerken om voor de ouderen te zorgen en komen daarom met de volgende gemeenschappelijke uitgangspunten voor het ouderenbeleid:

Dementievriendelijk
Hoorn wordt een gemeente waarin mensen met dementie zo lang mogelijk mee kunnen blijven doen in de samenleving.

Ouderen moeten veilig zijn
Met informatie, handhaving, preventie en voorlichting draagt de gemeente op alle terreinen bij aan een veilig leefklimaat voor ouderen.

Wonen naar behoefte
De gemeente zorgt voor voldoende gelijkvloerse en/of aangepaste woningen die voldoen aan de specifieke (zorg)vraag van ouderen.

Informatievoorziening op maat

Niet iedereen beschikt over een computer of kan daar mee omgaan. Overheid en andere instanties dienen zich aan te passen aan de specifieke behoeften van ouderen.

Voorzieningen voor ouderen

Verpleeghuizen of woongroepen met bejaarden dienen de mogelijkheid te hebben dat ouderen daar kunnen pinnen of anderszins contant geld kunnen opnemen. Ook andere voorzieningen passen wij aan naar de behoeften van de ouderen.

Zorg voor ouderen
Hoorn streeft naar een uitmuntende uitvoering van de zorgtaken voor ouderen. Hierbij valt te denken aan:

 • begeleiding en dagbesteding;
 • ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten;
 • een plaats in een beschermde woonomgeving voor mensen met een psychische stoornis;
 • opvang in geval van huiselijk geweld en mensen die dakloos zijn;
 • ondersteuning voor een vervoersvoorziening.

Ook steun voor mantelzorg
Waar mogelijk ondersteunt de gemeente de mantelzorgers. Het doel van deze ondersteuning moet vooral zijn de veerkracht van het sociale netwerk en de draagkracht van mantelzorgers zo groot mogelijk te houden. Dit om overvragen en overbelasting te voorkomen.

Bestrijding eenzaamheid onder ouderen doen we samen
Eenzaamheid is een groeiend probleem dat de gemeente niet alleen kan oplossen. Er is een breed actieplan. Het is een probleem dat altijd actieve aandacht nodig heeft. De gemeente moet met alle partijen en mensen die zich de eenzaamheid van onze senioren aantrekken samenwerken in een actieve en aanjagende rol.