Art. 36 vragen over de riviercruiseschepen Oostereiland

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

Nieuwe Steen 1

Hoorn

Betreft :        Art. 36 vragen

Onderwerp: Walstroom Oostereiland

Hoorn, 23 april 2022

Geacht College,

In juli 2016 heeft de gemeenteraad het besluit genomen om walstroom voor riviercruiseboten aan te leggen op het Oostereiland en het gebruik hiervan te verplichten. Redenen hiervoor waren de ervaren geluidsoverlast door omwonenden als gevolg van de draaiende generatoren en het tegengaan van diesel- en CO2-uitstoot.

Eind maart 2018 is de walstroominstallatie gerealiseerd op twee steigers en in gebruik genomen; deze is geschikt voor twee schepen per steiger.

Dit jaar doen ca. 500 riviercruiseschepen Hoorn aan. Dat betekent 500 x ca. 150 toeristen oftewel 75.000 toeristen die Hoorn aandoen. Een goede zaak vindt onze fractie! Tevens betaalt elk van deze 500 schepen E 1.000 aan havengeld oftewel een totale opbrengst voor de gemeente Hoorn van ca. E 500.000,- in 2022. Wederom een goede zaak vindt onze fractie!

Op dit moment komt het regelmatig voor dat er 4 schepen gelijktijdig afgemeerd liggen  aan het Oostereiland (2 aan elke steiger). Grote schepen o.a. Viking gebruiken vaak beide walstroompunten van de steiger, waardoor een tweede schip ernaast geen walstroom kan gebruiken en de generator laat draaien.

Ook is meerdere malen geconstateerd dat ondanks het geldende verbod schepen ’s nachts driedubbel dik liggen aangemeerd. De havendienst reageert, zo begrijpt onze fractie, pas nadat zij is aangesproken door belanghebbenden en omwonenden, maar niet proactief.

Daarnaast zijn er over de afgelopen weken veel andere klachten: van in het wild piesende chauffeurs, te dicht aanleggen op bunkerschip, draaiende schroeven, vuilwater lozingen etc.

De lijst met op- en aanmerkingen is lang en snijdt hout, vindt onze fractie. ÉénHoorn vindt dat handhaving en toezicht onvoldoende zijn en dat riviercruiseschepen welkom zijn in Hoorn, maar wel binnen de kaders die de Raad eerder heeft gesteld.

Onze fractie ÉénHoorn heeft de volgende vragen:

  1. Is het college op de hoogte dat er regelmatig riviercruiseschepen aan beide steigers (Rouaanse- en Compagniesteiger) liggen c.q. ‘overnachten’ die geen walstroom kunnen gebruiken, omdat een ander schip beide walstroompunten in gebruik heeft en dientengevolge hun generatoren (moeten) laten draaien?
  2. Indien ja, waarom heeft het college de Raad hierover niet geïnformeerd aangezien deze praktijk haaks staat op het besluit van de Raad d.d. juli 2016?
  3. Wat is de reden dat sommige grotere cruiseschepen beide walstroompunten gebruiken? Gaarne motiveren.
  4. Indien er sprake is van een grotere behoefte aan walstroompunten, waarin nu niet kan worden voorzien, is het college dan bereid om een voorstel tot uitbreiding van de walstroom aan de Raad voor te leggen?
  5. Waarom wordt, ondanks dat dit verboden is, ‘driedubbel dik’ liggen ’s nachts toegestaan?
  6. Is de havendienst kwalitatief voldoende bemenst en voor haar taak adequaat toegerust? Graag motiveren.
  7. Welke mogelijkheden ziet het college om overlast (geluid en luchtverontreiniging) voor omwonenden tegen te gaan?

De fractie van ÉénHoorn ziet uw antwoorden met belangstelling en binnen de daarvoor geldende termijn tegemoet.

Met vriendelijke groet,

A.S. Ruppert, raadslid ÉénHoorn