Bestuurlijke vernieuwing

Binnenkort begint ÉénHoorn aan de voorbereidingen voor het nieuwe verkiezingsprogramma. Als u wilt meedenken en meepraten over wat er allemaal beter kan in onze mooie gemeente, meldt u zich dan aan als lid.
Uw input is van groot belang. Samen komen we verder, samen zijn we ÉénHoorn.

Transparante en duidelijke informatiestroom
Ruimte maken om te experimenteren met beleid ontwikkeld door inwoners
Neem burgers zo volledig mogelijk mee in het opstellen van beleid
Geen dichtgetimmerd coalitieakkoord; alleen op hoofdlijnen
Gemeenten krijgen meer en meer taken overgedragen van het Rijk, de Provincie en Zelfstandige Bestuursorganen. Deze taken beslaan de gebieden zorg, welzijnsbeleid, arbeidsmarktbeleid en sociale zekerheid. Wij steunen deze ingezette beweging. Wat efficiënt en effectief dicht bij de burger georganiseerd kan worden, hoort in het takenpakket van de gemeente. De gemeente staat dichter bij de burger en kan het beleid beter afstemmen op de lokale omstandigheden. Bovendien is er ruimte voor gemeenten om te experimenteren met de uitvoering van beleid.

Bij deze nieuwe taken hoort ook een verantwoordelijke bestuurscultuur. Wij zijn dan ook voorstander van een transparante en duidelijke informatiestroom richting de burgers. Belangrijke onderwerpen die een grote impact hebben op de samenleving (financieel of anders) dienen door de gemeente actief onder de aandacht te worden gebracht. Gemeenten dienen zich te ontwikkelen naar een lokaal bestuur dat zo dicht mogelijk bij de burger staat en in optimale vorm samenwerkt met de inwoners, instellingen en organisaties.

Ruimte voor experimenten

Er moet ruimte zijn om beleid – bijvoorbeeld over publieke ruimte – te ontwikkelen samen met de betrokkenen (denk aan het Kerkplein). Er dient op een transparante en open manier gecommuniceerd te worden met alle belanghebbenden, zodat er een gezamenlijk beleid kan worden gemaakt. Wij zijn er dan ook voorstander van om budget vrij te maken om soortgelijke experimenten te financieren. Hiermee creëren we een groter draagvlak voor echte samenwerking tussen gemeente en haar inwoners.

Transparantie

Het verlenen van vergunningen en het toewijzen van subsidies moet transparanter. Informatie moet voor iedereen begrijpelijk zijn. Helderheid is het uitgangspunt.

Coproduceren is samenwerken

De Nederlandse bestuurscultuur is er een van ‘polderen’. Door middel van overleg, onderhandelingen en uitruil komen tot bevredigende oplossingen. Daardoor is ‘beleid maken’ vooral het samen, met verschillende belanghebbenden, opstellen van een plan.

De afgelopen jaren heeft er een verschuiving plaatsgevonden naar een ‘participatiesamenleving’. Wat ons betreft werkt dit twee kanten op, niet alleen als de overheid de burger nodig heeft, maar ook, of misschien juist wel, als de burger de overheid nodig heeft. Besturen is niet alleen maar het regelen van inspraakmogelijkheden; burgers moeten zo volledig en transparant mogelijk worden meegenomen in het proces.

Er moet sprake zijn van samenwerking: inwoners én de gemeente zetten samen een beleid op waar beide partijen tevreden mee zijn. Deze verandering moedigen wij aan. In de vorige periode zijn al belangrijke stappen gezet om de rol van de raad in een veranderende samenleving te vernieuwen: wij willen graag samenwerking met alle inwoners van Hoorn. Iedereen telt mee en iedereen mag meedoen.

Open coalitieakkoord

De politiek heeft de neiging om bij het begin van een politieke periode, alles tot in de puntjes uit te werken in een coalitieakkoord. We leven echter in een dynamische samenleving waarin alles continu verandert; een dichtgetimmerd coalitieakkoord past daar niet bij. Wij zijn voorstander van een coalitieakkoord op hoofdlijnen. De achter ons liggende periode liet maar weer eens zien hoe een dichtgetimmerd coalitieakkoord verlammend kan werken.

Door een ver doorgevoerde fractiediscipline op de meest uiteenlopende terreinen, waren er geen echte compromissen mogelijk en werd er niet ingespeeld op veranderde omstandigheden. Dit leidde tot spanningen, niet alleen in de raad maar ook bij coalitiepartijen. De eindstreep werd dan ook niet zonder kleerscheuren gehaald.

Wij zien bij voorkeur een coalitieakkoord waarbij alleen het hoogstnoodzakelijke wordt vastgelegd. De besluitvorming van de overige punten dient plaats te vinden in de gemeenteraad. Daar waar de, door de inwoners gekozen, vertegenwoordigers zitten. Door in de raad een breed draagvlak te krijgen voor besluiten, komen we tot gedragen besluiten. Het college van B&W voert uit.