Nieuwkomers doen gewoon mee

Binnenkort begint ÉénHoorn aan de voorbereidingen voor het nieuwe verkiezingsprogramma. Als u wilt meedenken en meepraten over wat er allemaal beter kan in onze mooie gemeente, meldt u zich dan aan als lid.
Uw input is van groot belang. Samen komen we verder, samen zijn we ÉénHoorn.

Nieuwkomers doen gewoon mee: Wij durven wél het gesprek aan en daarbij gaan wij uit van de volgende visie:

 • Bevorderen van integratie door te kijken wat statushouders nodig hebben. (vraaggericht)
 • Investeer in voorkomen van schulden.
 • Volledige transparantie over de uitdagingen die integratie oplevert. Wij vegen niks onder het tapijt.
 • Maatwerk waar nodig.
 • Zo veel mogelijk spreiding van statushouders over alle wijken en dorpen.
 • Geslaagde integratie betekent op zinvolle wijze een bijdrage leveren aan de samenleving, dat is een ambitie.
 • Tweerichtingsverkeer – plichten, rechten en verantwoordelijkheid.
 • Focus op praktisch onderwijs.
 • Leer de nieuwkomers wat de waarde van geld is.
 • Nederlandse waarden en normen zijn leidend, w.o. artikel 1. Grondwet, daarom moeten alle statushouders de participatieverklaring ondertekenen.
 • Actief aan de slag met de handhaving van normen.
 • Investeer in draagvlak binnen de samenleving.
 • Geen voorrang meer voor statushouders bij toewijzing van woningen door alternatief te bieden met flexwoningen.
 • Statushouders moeten zo snel mogelijk aan het werk.

In de afgelopen jaren zijn er in Hoorn honderden nieuwe inwoners bijgekomen: vluchtelingen met een verblijfstatus. Wij schatten in dat het aantal van deze nieuwkomers (inclusief hun kinderen) binnen enkele jaren 1% van onze totale bevolking zal beslaan. Gelet op de verschrikkingen die zij hebben doorstaan en de cultuur- en taalverschillen, is het een grote opgave en verantwoordelijkheid om de integratie in onze stad zo goed mogelijk te laten verlopen. Meedoen, de taal leren, scholing en werk zijn de belangrijkste pijlers voor deze uitdaging. Opvang gaat over tal van beleidsterreinen: werk en bijstand, huisvesting, onderwijs, maatschappelijke begeleiding en gezondheidszorg: dat moet goed op elkaar worden afgestemd. Werk zien wij als de beste manier om mee te kunnen doen.

Integreren betekent een zinvolle bijdrage leveren

Alleen wij hebben het onderwerp statushouders op de agenda van de gemeenteraad gezet en bespreekbaar gemaakt. In het begin leidde dit tot ongenoegen bij andere partijen, er waren er zelfs bij die dit absoluut niet in de openbaarheid wilden bespreken. Te lang heeft het huidige college de onderwerpen, die hiermee samenhangen, tegen de borst gehouden. wij hebben dat opengebroken en voor elkaar gekregen dat een raadsmeerderheid de moed kreeg om de ambitie uit te spreken dat we statushouders optimaal kansen willen bieden en laten integreren in onze stad. Wij zijn dankbaar voor alle partijen die onze uitgestoken hand hebben gevonden en met ons nu in de bres springen voor vroegtijdige inburgering. Een compliment aan de honderden vrijwilligers die zich inzetten voor onze nieuwe stadsgenoten is ook op zijn plaats.

Problemen benoemen en oplossen

Voor ons betekent integratie dat je op je eigen manier en binnen je eigen capaciteiten een zinvolle bijdrage levert aan de samenleving. Met het benoemen van wat er goed gaat, moet je ook durven zeggen wat er beter kan. Zo is het een slechte zaak dat de wachtlijsten voor huurwoningen oplopen. Wij willen dat oplossen met het versneld bouwen van sociale huurwoningen en de realisatie van flexwoningen.

Het schoolverzuim van jonge statushouders moet worden aangepakt. Bovendien moet er een einde worden gemaakt aan het huisvesten van statushouders in de kwetsbare wijken van onze stad. Wij willen dat de statushouders terechtkomen in alle wijken.

Snelle integratie

Iedereen is er bij gebaat dat vluchtelingen meedoen in onze samenleving. Onze partij wil vooral de kracht en talenten van de vergunningshouders benutten: wat kunnen wij voor elkaar doen? Dat vraagt tweerichtingsverkeer. Statushouders zijn er bij gebaat dat ze snel zelfredzaam worden. Ze leren om te gaan met geld; dat heeft meer zin dan een les over Nederland in de Gouden Eeuw. Dat komt later wel. Werken vergroot het gevoel van eigenwaarde en is de beste manier om te integreren, tussen en met de collega’s.

Onze uitgangspunten zijn:

Iedereen doet vanaf de eerste dag mee.
Vergunninghouders beheersen de Nederlandse taal zo snel mogelijk.
Begeleiding is vooral gericht op werk en de mogelijkheden daar naartoe.
Begin de begeleiding en het leren over Hoorn al in de opvangcentra.
Lever maatwerk en spring als gemeente bij daar waar de rijksoverheid tekort schiet.
Biedt een kennismakingsprogramma met en voor de wijk.
Doordring de nieuwkomers van de rechten en plichten en de fundamentele waarden van de Nederlandse samenleving. Deze moeten worden gerespecteerd.
Participatie is iets wat we samen moeten doen. Het vraagt inbreng van ons allemaal. Van de ondernemer, maatschappelijke organisaties en van ons als buurt- en stadsgenoten. Dat vraagt niet meer dan wederzijds respect en wellevendheid. En de moed om gewoon met elkaar in gesprek te gaan. Wij zien de gemeente daarin als dé verbindende factor.