Sport & Cultuur

Binnenkort begint ÉénHoorn aan de voorbereidingen voor het nieuwe verkiezingsprogramma. Als u wilt meedenken en meepraten over wat er allemaal beter kan in onze mooie gemeente, meldt u zich dan aan als lid.
Uw input is van groot belang. Samen komen we verder, samen zijn we ÉénHoorn.

Sport voor iedereen toegankelijk en bereikbaar

Sport moet zichtbaar zijn en blijven en niet worden verbannen uit ons blikveld
Een sportregisseur als aanspreekpunt voor alle verenigingen
Culturele aanbod concentreren in de binnenstad
Sport en cultuur: Iedereen doet mee

Iedereen moet mee kunnen doen. Van jong tot oud. Wat ons betreft moet iedereen de kans hebben om te sporten of deel te nemen aan culturele uitingen zoals dans, toneel of muziek. Kinderen moeten zo vroeg mogelijk in contact worden gebracht met sport en cultuur. Maar ook ouderen moeten wij de mogelijkheid bieden om actief, creatief en in beweging te blijven.

Wij vinden dat inkomen of een lichamelijke of verstandelijke beperking daar geen belemmering voor mag zijn. Onze gemeente kent al een aantal mogelijkheden om dit mogelijk te maken. Voorbeeld daarvan is de sport & cultuur strippenkaart voor mensen met een laag inkomen. Onze partij wil dit systeem in stand houden en indien nodig uitbreiden als dit deelname aan sport en cultuur bevordert.

Sport: een ruim aanbod

Sport brengt mensen bij elkaar, zowel actief als passief. Sport heeft een duidelijke sociale functie, ook in Hoorn. Door te investeren in sport en beweging bevorderen we de gezondheid van mensen en brengen we mensen bij elkaar; niet alleen sporters maar ook trainers, begeleiders, vrijwilligers, bestuurders en belangstellenden. Juist daarom is het zo belangrijk dat sport voor iedereen toegankelijk en bereikbaar is.

Wij menen dat iedereen die dat wil, op zijn of haar manier en op zijn of haar niveau moet kunnen sporten. Het aanbod van sporten in Hoorn is zeer ruim, zowel individueel als in verenigingsverband, maar ook commercieel via bijvoorbeeld de sportscholen. Er is ruime keus uit bewegingsporten maar ook behendigheid en denksporten maken deel uit van dat aanbod. Wat ons betreft houden we dat ruime aanbod in stand en speelt de gemeente daarbij een faciliterende en ondersteunende rol.

Sport vindt plaats midden in de samenleving. Sport moet zichtbaar zijn en blijven en niet worden verbannen uit ons blikveld. Sporten moet vooral midden in de samenleving plaatsvinden.

Sport: één regisseur voor sportzaken

Wij zien het als een kerntaak om sport in de ruimste zin te faciliteren en te ondersteunen. Daarvoor wil onze partij zich inzetten voor de aanstelling van een sportregisseur in de Gemeente Hoorn. Een sportregisseur als aanspreekpunt voor alle verenigingen, onderwijsinstellingen, maatschappelijke instellingen en individuele sporters, die verbindingen legt om samen te werken, initiatieven te ontwikkelen en deze te ondersteunen. Deze functie zou heel goed kunnen worden gecombineerd met het al bestaande Team Sport van de gemeente Hoorn, dat sportieve activiteiten in de wijken en dorpen ontwikkelt en ondersteunt. Vanuit deze taak zou er naast de breedtesport ook ruimere aandacht kunnen zijn voor de ondersteuning van topsporttalenten.

Sport en veiligheid: zwemmen

Hoorn is een stad met veel water; zij ligt aan het water. Niet alleen uit het oogpunt van sport maar zeker ook vanuit veiligheid vinden wij dat iedereen moet kunnen zwemmen. Ook hier zijn er al mogelijkheden om dit financieel te ondersteunen. Wij kijken graag verder om dit voor iedereen, kinderen maar ook andere groepen, mogelijk te maken. Dat zou kunnen via aparte projecten en ruimere ondersteuning, maar ook de herinvoering van het schoolzwemmen zou een mogelijkheid kunnen zijn. Dit laatste uiteraard op voorwaarde dat het er aan bijdraagt dat een hoger percentage kinderen een zwemdiploma haalt en ook de scholen hieraan mee willen werken.

Cultuur: toegankelijk en centraal

De beleving van kunst en cultuur, zowel passief als actief, moet ruim toegankelijk zijn. Of je passie nu ligt bij dans, zang of toneel; of dat je graag voorstellingen, tentoonstellingen of andere kunstvormen bezoekt: Voor ons staat voorop dat iedereen mee moet kunnen doen.

Wij willen graag het culturele aanbod concentreren in de binnenstad om de aantrekkelijkheid te vergroten en aan te laten sluiten bij het horeca-aanbod. Wij zouden daarom graag zien dat Poppodium Manifesto naar de binnenstad wordt verplaatst om daar het culturele aanbod te versterken.