Wonen in leefbare wijken

Binnenkort begint ÉénHoorn aan de voorbereidingen voor het nieuwe verkiezingsprogramma. Als u wilt meedenken en meepraten over wat er allemaal beter kan in onze mooie gemeente, meldt u zich dan aan als lid.

Uw input is van groot belang. Samen komen we verder, samen zijn we ÉénHoorn.

 • Leefbaarheid en wonen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
 • Aanpak van opstapeling van problemen in kwetsbare buurten.
 • Extra aandacht voor buurten rond stationsgebied Kersenboogerd – brede aanpak.
 • Een gemengde bevolkingssamenstelling biedt de stad meer kansen – dus geen gettovorming.
 • Hoorn wenst een goede voorraad aan betaalbare huurwoningen – wachtlijsten moeten korter.
 • Wij willen een vast percentage van 30% sociale huurwoningen bij nieuwe bouwprojecten.
 • Zonodig een coördinerende wijkwethouder voor kwetsbare gebieden.

In relatie tot veiligheid:

 • Cameratoezicht op onveilige plekken.
 • Streng in handhaven, aanpak criminaliteit.
 • Betere opvolging politie bij klachten.
 • Meer zichtbaarheid van handhavers in de wijk.
 • Legalisering van achterdeur softdrugs.

Voorrang aan kwetsbare wijken

Wij willen dat bewoners zich in hun wijk, buurt en straat veilig voelen. Goed wonen gaat over leefbaarheid én veiligheid. Iedereen heeft recht op goede huisvesting. Topprioriteit heeft voor ons het oplossen van knelpunten op de woningmarkt, het versterken van de sociale veiligheid en de leefbaarheid, in vooral de kwetsbare wijken.

Ook in buurten met alleen sociale huurwoningen moet het er netjes uitzien. Met de renovatie van de sterflats, de aanstaande nieuwbouw aan de Siriusstraat en de komst van het stadsstrand wordt de Grote Waal een prachtige wijk. Stadsvernieuwing is ook in andere wijken nodig.

Vooral in buurten rond station Kersenboogerd worden steeds meer maatschappelijke uitdagingen zichtbaar. Gelukkig zijn de meeste mensen daar nog altijd tevreden over hun woonomgeving. De Kersenboogerd verdient echter een extra duwtje in de rug om dat zo te houden. Met het programma Kansen voor de Kersenboogerd streven wij naar een brede aanpak: handhaven, maar de onderliggende sociale problemen aanpakken en kansen benutten, vooral met de mensen zelf. De klachten zijn al jaren duidelijk en het is hoog tijd dat er geluisterd wordt naar de inwoners.

Wachtlijsten moeten korter

Helaas lopen de wachtlijsten voor huurwoningen de laatste jaren sluipenderwijs op en dat gaat onze partij, samen met de woningcorporaties, aanpakken. Het is deels een tijdelijk probleem. Er worden op korte termijn woningen aan de markt onttrokken door de sloop (Grote Waal) van woningen die vervangen worden door nieuwbouw. Daarbij krijgen statushouders met een voorrang (urgentieverklaring) een huurwoning. Ze nemen vaak een eengezinswoning in beslag omdat er nu eenmaal weinig ander aanbod is. Onze partij vindt het onwenselijk om meerdere statushouders bij elkaar in één woning onder te brengen.

Flexwoningen

Voor alleenstaande statushouders en spoedzoekers – die overal buiten vallen – kunnen flexwoningen uitkomst bieden: studenten en mensen met een relatiebreuk of uit de maatschappelijke opvang die niet of moeilijk aan woonruimte kunnen komen. Een flexibele woningschil kan voorkomen dat mensen op straat terecht komen. Op dit moment hebben we geen keus, maar wij willen af van de situatie dat statushouders voorrang krijgen bij het toewijzen van een woning, ook omdat het niet uit te leggen valt aan andere woningzoekenden. Het alternatief van een flexwoning is een uitstekende manier om de situatie voor iedereen gelijk te trekken.

Vergrijzing verandert woningmarkt

Hoorn vergrijst. Het duurt niet lang meer of één op de drie inwoners is ouder dan 65 jaar. Er ontstaat meer behoefte aan gelijkvloerse woningen. Op dit moment zijn 7 van de 10 woningen in Hoorn eengezinswoningen, terwijl er meer vraag komt naar woningen voor één of tweepersoonshuishoudens. De markt lost dit voor een deel al op. Op tal van plekken (De Toren, Missiehuis, Liornehuis) komen gelijkvloerse appartementen. In het voormalige Liornehuis zijn er goedkopere koopflats gerealiseerd, waar ook jongeren instroomden. Dit soort (herbestemming)projecten blijft HOP bevorderen. Met projectontwikkelaars willen wij afspraken maken over een vast percentage sociale huurwoningen dat bij nieuwe projecten gerealiseerd moet worden. Het is goed dat bij de plannen voor ontwikkeling van de Holenweg ook ruimte is gemaakt voor huurwoningen en deze al in de eerste fase worden gebouwd.

Wonen voor jongeren

Zorgelijk is dat veel jonge mensen langer bij hun ouders moeten blijven wonen omdat er geen huurwoning beschikbaar is of omdat ze geen woning kunnen kopen. De woningmarkt voor jongeren zit, door de lange wachtlijsten en doordat het moeilijker is een hypotheek te krijgen, op slot.

Met startersleningen en andere maatregelen bevorderen wij dat jongeren gemakkelijker een woning kunnen kopen of huren. Met de nog steeds relatief lage rente is kopen vaak voordeliger dan huren. Het bevorderen van de kopersmarkt is in ieder geval belangrijk: 60 procent van de woningen in Hoorn is in eigendom en er wordt verwacht dat (door de vergrijzing) veel van die woningen in de komende tien jaar beschikbaar komen op de woningmarkt. Bij een goede doorstroming is iedereen in Hoorn gebaat. Door ruimte te bieden aan jongeren zorgen we voor een evenwichtiger bevolkingsopbouw.

Sociale huurwoningen en leefbaarheid speerpunt

Dat willen wij realiseren door prestatieafspraken te maken met de woningcorporaties over:

 • nieuwbouw van sociale huurwoningen;
 • betaalbaarheid van de woningen;
 • huisvesting van bepaalde doelgroepen;
 • bouwen naar behoefte;
 • kwaliteit en duurzaamheid van de woningen.

De gemeente is voor al deze taken afhankelijk van de woningcorporaties. In Hoorn is dat Intermaris. Wij willen meer woningcorporaties in Hoorn laten bouwen. Ook moet er meer worden geïnvesteerd in woningverbeteringen. Veel woningen in de Risdam, Grote Waal en Kersenboogerd zijn aan een opknapbeurt toe.

Het opknappen van de woningen moet hand in hand gaan met het verbeteren van de leefbaarheid. Wijken waar sprake is van een opeenstapeling aan (sociale) problemen, krijgen daarbij voorrang.

30% huurwoningen bij nieuwe woningbouwprojecten

Onze partij streeft naar een minimaal percentage sociale huurwoningen van 30% bij nieuwe grote bouwprojecten. Een combinatie van koop en sociale huur levert een bijdrage aan de vraag uit de markt en maakt dat wijken evenwichtiger worden opgebouwd. Daarom willen wij ook met investeerders en projectontwikkelaars samenwerken om te voorzien in de vraag van woningzoekenden, met sociale huur en woningen in het middensegment.