Dit kan ook aantrekkelijk zijn voor donateurs omdat giften belastingvoordeel kunnen opleveren.

Algemeen
ÉénHoorn is een politieke vereniging die is opgericht op 6-10-2021. Zij staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 84139374. Het is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. Het RSIN-nummer is 863110022.

Beleidsplan
De vereniging stelt zich ten doel als onafhankelijke groepering een vooruitstrevende politiek in de gemeente Hoorn te verwezenlijken, waarbij zij maatschappelijke en politieke vraagstukken zo pragmatisch mogelijk benadert. Verder streeft de vereniging naar een open, democratische en duurzame Hoornse samenleving met meer politieke beslissingsmacht voor burgers, waarbij nadrukkelijk rekening wordt gehouden met de zwakkeren in de samenleving.

De vereniging tracht dit doel te bereiken door:

• regelmatig contacten te leggen met burgers;
• burgers actief bij de gemeentepolitiek te betrekken;
• het houden van openbare bijeenkomsten;
• een transparante werkwijze te hanteren;
• het stellen van kandidaten voor het lidmaatschap van de gemeenteraad van Hoorn en andere vertegenwoordigende instanties en het naar vermogen bevorderen van de
verkiezingen van de gestelde kandidaten;
• het vastleggen van haar concrete doelstellingen in het verkiezingsprogramma;
• het houden van ledenvergaderingen;
• alle andere geëigende en wettige middelen die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn;
alles in de ruimste zin des woords.

Waarvoor wij staan
Vanuit het doen van de vereniging staan de volgende kernwaarden centraal, die richtinggevend zijn voor ons handelen. Een uitwerking van onze kernwaarden staan in het verkiezingsprogramma en onze beginselen, Met name de gemeenteraadsfractie van ÉénHoorn tracht dit verkiezingsprogramma in de politieke arena ten uitvoer te brengen.

Lokaal en onafhankelijk
Wij zijn een partij van, voor en door inwoners van Hoorn, Blokker en Zwaag. Onafhankelijk van wie dan ook komen we op voor de belangen van onze inwoners.

Een praktische aanpak van problemen
Wij kiezen voor een praktische aanpak: wat is het probleem en wat is daarvoor de beste oplossing.

De inwoners centraal
De inwoners staan bij ons centraal. Dit betekent dat wij met onze inwoners in gesprek gaan, actief naar ze luisteren en op zoek gaan naar draagvlak voor voorgenomen besluiten. Wij nemen geen besluiten óver, maar mét de inwoners.

Bescherming van kwetsbare mensen
Voor kwetsbare mensen is het niet altijd vanzelfsprekend om op eigen kracht mee te doen in de samenleving. Wij zien het als onze plicht om zorg te dragen voor deze mensen en ze waar nodig te ondersteunen.

Ruim baan voor ondernemers
Ondernemers zijn van groot belang voor Hoorn: ze moeten daarom volop de ruimte hebben om zonder onnodige belemmeringen te ondernemen. Ondernemers moeten op een dienstverlenende houding van de gemeente kunnen rekenen.

Een uitwerking van onze kernwaarden staan in het verkiezingsprogramma. Met name de gemeenteraadsfractie van ÉénHoorn tracht dit verkiezingsprogramma in de politieke arena ten uitvoer te brengen.

De leden
De leden vormen gezamenlijk de vereniging. Iedereen die de uitgangspunten en doelstellingen onderschrijft en zich herkent in hoe wij daar als vereniging vorm en inhoud aan geven kan zich aanmelden als lid. Met inachtneming van het in de Statuten en het Huishoudelijk reglement bepaalde, heeft ieder lid het recht:

1. alle ledenvergaderingen bij te wonen, aan de discussies deel te nemen en te stemmen in die vergaderingen waarvan het als zodanig deel uitmaakt;
2. zijn stem uit te brengen bij de aanwijzing van kandidaten die door de partij gesteld worden bij de verkiezing van de gemeenteraad;
3. kandidaat te staan voor bestuursfuncties;
4. kandidaat te staan voor commissies;
5. kandidaat te staan namens de partij voor de gemeenteraad;
6. bestuursvergaderingen, na voorafgaande melding bij het bestuur, als toehoorder bij te wonen, met dien verstande, dat de fungerend voorzitter in bijzondere gevallen de vergadering geheel of gedeeltelijk besloten kan doen verklaren;

Het bestuur
Het bestuur is verantwoordelijk voor het voorbereiden en voorleggen van voorstellen aan de algemene vergadering over:

1. de organisatie en de reglementen;
2. het verkiezingsprogramma;
3. de financiën;

Het bestuur is er primair om:

1. de organisatie van de afdeling goed te laten functioneren;
2. de partij te vertegenwoordigen bij de fractie en de vinger aan de pols te houden in de uitvoering van het verkiezingsprogramma en andere politieke keuzen;
3. te bevorderen dat er zich voldoende en goed gekwalificeerde kandidaten voor vacatures binnen en namens de partij aanmelden;

Het bestuur heeft tenminste tot taak:

1. het bijeenroepen van de algemene vergadering vanwege organisatorische en politieke aangelegenheden;
2. het verzorgen van de communicatie met de leden;
3. zorg te dragen voor het voeren van een verkiezingscampagne en het daarbij betrekken van de fractie en kandidaten;
Het bestuur dient verantwoording af te leggen aan de ledenvergadering. Met het oog daarop brengt het bestuur jaarlijks gemotiveerd verslag uit van zijn werkzaamheden.

Het bestuur wordt gevormd door:
– Karin Klerks-Hoen
– Manon Doodeman-Stuurman
– Paul Blom

Beloningsbeleid
De bestuursleden en andere leden van ÉénHoorn krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden voor de vereniging. Omdat er geen sprake is van personeel of directie, geldt ook dat daarvoor geen beloningsbeleid.

Financiën
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:

1. de contributies van de leden;
2. de afdrachten van de raadsleden en wethouders die namens de vereniging aan het gemeentebestuur deelnemen;
3. de bijdragen van donateurs;
4. subsidies, verkrijgingen krachtens erfstelling, legaat en/of schenking;
5. eventuele andere baten;

Financiële verantwoording
Jaarlijks wordt tenminste één algemene vergadering (jaarvergadering) gehouden en wel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering. In deze algemene vergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene vergadering over.

Activiteitenverslag

ÉénHoorn organiseert politieke activiteiten in de breedste zin des woords, wij doen mee aan debatten, zijn continu in contact met onzen inwoners en de fractie doet alle voorkomende werkzaamheden als vertegenwoordiging in de gemeenteraad en het bestuur van onze gemeente.