Reactie ÉénHoorn op kadernota.

Hoorn, 29 Juni
Voorzitter,
Als je doet wat je deed, krijg je wat je al hebt..
Ook namens de fractie van ÉénHoorn dank voor alle stukken en het vele werk. Op de valreep moest
e.e.a. nog worden bijgewerkt en dat stelt ons toch nog in staat om het vandaag over de jaarstukken
en de kadernota te hebben.
Ook onze dank aan college en organisatie voor het vele werk dat is en wordt verzet voor de aanpak
van de gevolgen van de coronacrisis, Werk dat niet altijd wordt gezien maar wel van groot belang is
voor onze inwoners en ondernemers.
Over de jaarstukken kunnen we kort zijn, er is een positief resultaat dat grotendeels alweer is
bestemd en doorgeschoven en als we terugkijken zien we dat het weerstandsvermogen sinds 2018
van 1,53 nu is gedaald naar 1,33. Ruim binnen de door dit college zelf gestelde bandbreedte tussen
de 1 en de 1,5 maar wij kunnen slechts vaststellen dat de reserves onder dit college minder en
minder worden en dat men niet in staat is deze negatieve trend te doorbreken.
Een volgend college zal het in ieder moeten doen met een reserve die een stuk lager is dan waar dit
college drie jaar terug mee begon.
Voor wat betreft de kadernota zien we dat de cijfers voor 2021 en 2022 sluitend worden gemaakt
door de inzet van incidentele maatregelen. Wie vroeger bij economie op school voorstelde om
structurele tekorten te dekken met incidentele gelden had volgens mij niet meer dan een drie op zijn
rapport. Het verbaast ons dat er ook nu weer blijkbaar even ruim 5,1 miljoen in de diverse reserves
kon worden gevonden. Wel zijn we blij dat er voor is gekozen om de reserve parkeren te ontzien
omdat die de basis is voor een aantal grote investeringen zoals bijv. de parkeergarage in de Poort van
Hoorn.
Vanaf 2023 zien we een zwaar negatief beeld, zelfs als we de geschatte compensatie voor de
tekorten on de Jeugdzorg meenemen. Een dossier waarop de rijksoverheid alle gemeenten echt in de
steek heeft gelaten.
Het college stelt voor om alvast voorstellen uit te werken voor mogelijke bezuinigingsrichtingen om
de begrotingen vanaf 2023 structureel dekkend te maken. Structureel voorzitter. dan wel. De
uitvoering komt te liggen bij een volgend college, dus we vragen het huidige college dan ook niet
over het graf heen te regeren.. voorstellen prima.. uitvoering in de volgende periode.
Dat is des te belangrijker als we kijken naar het functioneren van de huidige coalitie. Een coalitie die
zich amechtig hijgend naar de eindstreep sleept. Coalitiepartijen die continu de voorstellen van het
eigen college amenderen, vertragen of afschieten. Niet in het belang van de stad maar vooral voor
eigen politiek gewin. Met een coalitie van VVD, FT, GL, D66 en SoHo heeft deze raad helemaal geen
oppositie nodig. Wat begon als een politieke vrijage tussen oude politieke vriendjes is geëindigd in
een totaal disfunctioneel samengesteld gezin waarbij niemand kan wachten om zo snel mogelijk het
huis uit te gaan. Wat ons betreft voorzitter, kunnen de verkiezingen niet vroeg genoeg komen. Hoorn
verdient beter.
De tekorten in het sociaal domein nopen ons toch weer om iets te zeggen over de
inkomensondersteuning die op 120% staat. Een mogelijk bijkomend verschijnsel is natuurlijk de
armoedeklem en daarom vragen wij al 4 jaar lang om informatie hieromtrent, wat zijn de gevolgen
van die 120% inzake de armoedeval? Een onderzoek naar verborgen armoede kostte ons veel geld (€
80.000), een onderzoek dat wij alleen konden steunen als het probleem van de armoedeklem hierin
zou worden meegenomen.
Dat is dus niet gebeurd. En sinds die tijd hebben wij de wethouder al meerdere keren gevraagd om
hierin iets te initiëren maar aan die oproep is nog steeds niet voldaan. Zelfs na het rapport van de
RKC, waarin stond (pag.3) dat de gemeente in 2018 besloot een onderzoek te doen naar verborgen
armoede én de armoedeval, hebben wij moeten corrigeren door te zeggen dat er GEEN onderzoek is
gedaan naar de armoedeval en tevens wéer gevraagd om te voldoen aan de roep vanuit de Raad om
het hier over te hebben. Wij doen ons best om met u, het college, mee te denken inzake de tekorten
en de beheersmaatregelen maar aan de ander kant praten wij tegen dovemans oren als wij iets aan u
vragen of voorleggen. Zoals wel vaker.. Eenrichtingsverkeer!
Een ander punt waar wij aandringen op spoedig onderzoek is de renovatie van het stadhuis. In
hoeverre hebben de door corona versnelde ontwikkelingen rond thuiswerken invloed op de omvang
en uitvoering van deze renovatie? Als een groot percentage van het werk voortaan thuis wordt
gedaan moet dit invloed hebben op de plannen. Niet alleen bouwen, maar ook renoveren voor
leegstand lijkt ons geen goed idee. Elders in het land, bijvoorbeeld in Rijswijk, worden lopende
projecten om stadhuizen te vervangen afgeschaald. In onderzoeken zeggen topambtenaren dat er in
2030 zo goed als geen fysieke stadhuizen meer nodig zijn. Graag worden we als raad in positie
gebracht over de door corona snel veranderende omstandigheden.
Een ander punt waar wij duidelijke een andere insteek hebben is het project Kansen voor de
Kersenboogerd’ waarbij de geplande investeringen van 6 miljoen in 10 jaar tijd in het niet vallen bij
de uitdagingen in het centrumgebied van deze wijk. Op een moment dat meer dan een kwart van de
huurders in dit gebied aangeeft liever vandaag dan morgen te vertrekken, komt dit college met een
10 jaren plan waarbij alleen wordt gekeken naar de investeringen die Intermaris gaat doen en
waarbij de gemeente enigszins probeert mee te liften. Voorzitter: Welke maatregelen kunnen de
inwoners op korte termijn verwachten in het centrumgebied Kersenboogerd? Welke voorstellen
komen er uit het zg. Fieldlab waar wij zeer wisselende berichten over horen?
Als we kijken naar de woningbouw in onze stad lijkt het er op dat we de regie over de woningbouw
volledig kwijt zijn. De 30, 30, 40 stelregel lijkt momenteel qua aanbod alleen nog te bestaan uit duur,
peperduur en onbetaalbaar. Het is tijd dat we dit kader nog eens serieus heroverwegen voorzitter..
maar het is nog veel belangrijker dat we de kaders nu ook daadwerkelijk inzetten zodat er
daadwerkelijk gebouwd wordt naar de vraag in plaats van meer en meer de ruimte te bieden aan
winstmaximalisatie. Het is tijd dat we de regie weer terugnemen over het woningbouw vraagstuk,
voor alle groepen op de woningmarkt.
Al met al voorzitter, ÉénHoorn heeft een duidelijk andere visie op deze stad. Een visie waarbij de
gemeente weer investeert in een schone, hele en veilige woonomgeving voor al onze inwoners, in
al onze wijken en dorpen. Dat, voorzitter, is de kerntaak van de gemeente.. Onze bewoners in staat
stellen zelf aan te geven hoe zij willen dat hun woonomgeving er uit komt te zien.
Daadkracht in plaats van ellenlange procedures, visies en nota’s. Een gemeente die gewenste
ontwikkelingen faciliteert en mogelijk maakt. Een gemeente die pro-actief staat voor de veiligheid in
onze wijken, buurten en straten.
Wij wachten de termijn van het college af. Mogelijk stemmen wij in met de kadernota omdat wij met
de rug tegen de muur staan. Maar nu al maken wij een nadrukkelijk voorbehoud als het gaat om de
meerjarenbegroting in het najaar. Die zal veel solider moeten zijn dan wat er nu ligt. Anders is de
kans groot dat ÉénHoorn voor het financieel beleid van dit college GEEN verantwoordelijkheid
neemt.
Het moet anders, het kan anders.. want als je doet wat je deed, krijg je gewoon meer van hetzelfde..
Samen voor de stad, samen voor Hoorn, Zwaag en Blokker. Samen zijn we één Hoorn…
Guido Breuker
Fractievoorzitter ÉénHoorn