Aart Ruppert met artikel 36 vragen over industriegebied “Zevenhuis fase ll”

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
Nieuwe Steen 1
Hoorn
Betreft : Art. 36 vragen Zevenhuis
Onderwerp: Ontwikkeling bedrijventerrein Zevenhuis fase II
Hoorn, 10 april 2024
Geacht College,
Naar aanleiding van raadsbrief d.d. 05-04-2024 m.b.t. de stand van zaken Zevenhuis
fase II heeft onze fractie de volgende vragen:
1. U stelt in de brief dat de eerste fase van Zevenhuis bijna uitverkocht is, maar ons
is bekend dat de verkoop van de laatste kavel fase I plaatsvond in april 2023, wie
heeft er gelijk?
2. Van meet af aan, dus vanaf 2010, was bekend dat de gronden in 2A, ca. 13 ha,
niet in handen zijn van Scholtens, Steenveste of de gemeente Hoorn en dat deze
gronden van groot belang zijn voor de ontwikkeling van fase II, dus waarom is zo
lang gewacht met het anticiperen op dit gegeven en het maken van
aankoopafspraken tussen betrokken partijen?
3. Hoeveel bedrijven hebben serieuze interesse getoond voor een plek op Zevenhuis
fase II? Hoe gaat het college deze bedrijven, die nu in de kou komen te staan,
helpen bij het vinden van een (nieuwe) vestigingsplaats?
4. In het verleden hebben VOCHoorn en HOP en later EénHoorn het college
meerdere malen erop geattendeerd om op tijd te starten met planologische
ontwikkelingen voor fase II, dus waarom is dit niet gebeurd en waarom wordt de
Raad zo laat geïnformeerd?
5. In hoeverre verschilt het door het college voorgestelde vestigingsbeleid voor fase
II van dat voor fase I, en hoe motiveert u dit verschil? Waarom is de Raad hierbij
niet betrokken?
6. U stelt in uw brief dat er tussen partijen geen overeenstemming is bereikt over
inhoudelijke onderwerpen als plankosten, kostenverhaal, grondverwerving,
inbrengwaarde van de gronden, watercompensatie etc., kunt u een uitgebreider
beeld van deze onderwerpen schetsen (eventueel onder geheimhouding)?
7. Op welke wijze kan de Raad het college helpen om de gewenste ontwikkeling van
Zevenhuis fase II te realiseren?
ÉénHoorn ziet uw antwoorden met belangstelling en binnen de daarvoor geldende
termijn tegemoet.
Met vriendelijke groet,
A.S. Ruppert, raadslid ÉénHoorn