1. Woningen moeten vooral binnen de gemeentegrenzen gebouwd worden

ÉénHoorn: Mee eens

1. Inwoners die in Hoorn willen (blijven) wonen, moet daartoe de gelegenheid krijgen. Daarom bouwen we binnen de gemeentegrenzen naar behoefte van alle doelgroepen: jongeren, ouderen, starters en andere doelgroepen.

2. Minimaal 30% van de nieuwbouwwoningen moeten sociale huurwoningen zijn

ÉénHoorn: Mee eens

2. Wij bouwen naar de behoefte van onze inwoners en niet voor speculanten. De behoefte aan sociale woningbouw moet minimaal gewaarborgd blijven.

3. In de stedelijke gebieden van de gemeente Hoorn mag meer hoogbouw (8 of meer verdiepingen) komen

ÉénHoorn: Mee eens

3. Hoogbouw biedt ons de mogelijkheid om aan de grote behoefte aan woningen van de eigen inwoners te voldoen. Dat kan in bijvoorbeeld in het stationsgebied of langs de Provinciale weg.

4. Statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) mogen geen voorrang krijgen op een sociale huurwoning

ÉénHoorn: Mee eens

4. Het huisvesten van statushouders is beleid dat ons is opgelegd door de Rijksoverheid. De woningen die worden vergeven aan statushouders moeten worden meegenomen in prestatieafspraken met de woningbouwcorporaties. Het kan niet zo zijn dat de woningvoorraad voor andere woningzoekenden hierdoor wordt aangetast.

5. De gemeente moet de bouw van tijdelijke woningen mogelijk maken

ÉénHoorn: Helemaal mee eens

5. Om op korte termijn aan het woningtekort te kunnen doen, is dit een prima oplossing om snel woningen te kunnen creëren. De rijksoverheid stelt hier ook geld voor beschikbaar. Wat ÉÉNHOORN betreft maken we het terrein van de gesloopte Glasbak zo spoedig mogelijk geschikt voor modulaire woningbouw

6. In het centrumgebied van Kersenboogerd moeten sociale huurwoningen gesloopt worden om koopwoningen te bouwen

ÉénHoorn: Niet mee eens

6. Met ons valt te praten over constructieve oplossing om meer gemengde wijken te krijgen. Als daarmee maar niet het saldo aan sociale woningen naar beneden gaat. Dat betekent dat elke gesloopte sociale huurwoning elders zal moeten worden gecompenseerd.

7. De binnenstad van Hoorn moet autovrij worden

ÉénHoorn: Niet mee eens

7. ÉÉNHOORN vindt dat de binnenstad van Hoorn bereikbaar moet blijven voor inwoners, ondernemers en bezoekers. Verder moet parkeren zoveel mogelijk aan de rand van de stad plaatsvinden. Wij zijn voor een autoluwe binnenstad, niet autovrij.

8. Binnen de bebouwde kom van Hoorn mag maximaal 30 km/u worden gereden

ÉénHoorn: Niet mee eens

8. Op doorgaande wegen binnen de bebouwde kom is dit niet nodig. Binnen de Hoornse woonwijken heeft een goed ingericht 30km/uur-gebied, in vergelijking met 50km/uur-wegen, wel een positief effect op de verkeersveiligheid. Bij een snelheid van 30 km/uur of lager is de kans op een dodelijk ongeval veel kleiner.

9. De gemeente moet geld uitgeven aan extra BOA’s (ordehandhavers)

ÉénHoorn: Mee eens

9. ÉÉNHOORN kiest voor investeren in veiligheid en de bestrijding van overlast. We willen bijvoorbeeld door het Safe Streets programma er voor zorgen dat meisjes, vrouwen en LHBTIQ+ veilig over straat kunnen. Dat betekent dat we moeten investeren in meer toezicht. Verder willen we dat elke wijk een wijk-BOA krijgt als aanspreekpunt voor de inwoners.

10. In Hoorn moet meer cameratoezicht komen, ook al gaat dat ten koste van de privacy

ÉénHoorn: Mee eens

10. We zetten camera toezicht in voor de bestrijding van hardnekkige overlast en criminaliteit op specifieke plaatsen. ÉÉNHOORN kiest ook voor mobiele camera’s om bij verplaatsing van problemen het toezicht mee te laten bewegen. Dat gaat niet perse ten koste van privacy. We voldoen aan de landelijke regels: De overheid mag alleen gebruik maken van cameratoezicht voor: de handhaving van de openbare orde; de verkeersveiligheid en de opsporing van criminaliteit.

11. In plaats van strenger optreden tegen overlastgevende jongeren, moet de gemeente geld uittrekken voor activiteiten voor jongeren

ÉénHoorn: Niet mee eens

11. Naast meer en strenger handhaven zetten we ook in op preventie, begeleiding en het bieden van alternatieven. Het is dus een kwestie van het één doen en het ander niet laten. Dus meer preventie naast meer toezicht en handhaving.

12. Voor klimaat- en milieumaatregelen mag de lokale belasting stijgen

ÉénHoorn: Niet mee eens

12. ÉÉNHOORN kiest er voor om de bestaande budgetten beter en slimmer in te zetten om klimaat- en milieumaatregelen door te voeren. Volgens ons kan het beter en effectiever met hetzelfde geld.

13. Hoorn moet zo snel mogelijk energieneutraal worden

ÉénHoorn: Niet mee eens

13. Voor ÉÉNHOORN is het uiteindelijke doel belangrijker dan de snelheid. Wij willen geen koploper zijn maar op basis van bewezen alternatieven de volgende stappen zetten. Het doel van 2040 is voor ons niet heilig. Het belangrijkste blijft dat we als gemeente draagvlak onder onze inwoners creëren en goede en betaalbare alternatieven bieden.

14. Inwoners die meer restafval aanbieden, moeten ook meer betalen

ÉénHoorn: Niet mee eens

14. ÉÉNHOORN is geen voorstander van een afvalophaalsysteem met verschillende tarieven, het zogeheten diftar. Dit werkt afvaltoerisme en dumpingen in de hand. Op de korte termijn willen we het restafval terugdringen door het mogelijk te maken dit gescheiden aan te leveren in die wijken waar dat nu nog niet kan. Op de langere termijn zien wij meer in een systeem van na-scheiding in plaats van het afval door onze inwoners te laten scheiden.

15. Er moet meer groen komen in Hoorn, ook al moeten parkeerplaatsen hiervoor verdwijnen

ÉénHoorn: Niet mee eens

15. Wat ons betreft is dit niet nodig. We zijn er wel een voorstander van om, daar waar mogelijk, parkeerplaatsen te voorzien van waterdoorlatende tegels.

16. Elke wijk moet een eigen budget krijgen om de natuur in de wijk te verbeteren, ook al kost dit meer geld

ÉénHoorn: Mee eens

16. ÉÉNHOORN is een groot voorstander van budgetten per wijk die ingezet kunnen worden door de bewoners om de wijk te verfraaien of leefbaarder te maken. Dit kan natuurlijk ook worden ingezet voor meer groen. Graag zelfs.

17. De gemeente moet het budget voor stadspromotie voor toerisme verminderen

ÉénHoorn: Niet mee eens

17. Het budget voor stadspromotie in Hoorn is nu al minimaal. ÉÉNHOORN vindt dat we dit op een slimme manier moeten uitgeven door samen te werken met andere partijen in de stad en zo meer bezoekers naar onze stad te krijgen

18. Om gemeentelijke voorzieningen te verbeteren mag de OZB (belasting op huizenbezit) omhoog

ÉénHoorn: Niet mee eens

18. De gemeente moet binnen zijn eigen middelen en met een sluitende begroting de juiste keuzes maken. ÉÉNHOORN vindt dat de lokale belastingen met niet meer dan het inflatie cijfer mogen worden verhoogd.

19. Als de coronamaatregelen zijn afgeschaft, mogen horecaondernemers zelf hun sluitingstijden bepalen

ÉénHoorn: Niet mee eens

19. Het huidige systeem van voor 02.00 uur binnen en uiterlijk 04.00 uur sluiten functioneert wat ÉËNHOORN betreft prima. We willen de horeca graag helpen met dingen die zij zelf nodig vinden en waar zij zelf om vragen, zoals het initiatief voor het toestaan van winterterrassen waarbij ÉÉNHOORN het voortouw heeft genomen

20. Hoorn moet samengaan met de andere Westfriese gemeenten en één grote gemeente worden

ÉénHoorn: Niet mee eens

20. ÉÉNHOORN zoekt juist de samenwerking met de andere Westfriese gemeenten. Op dit moment is het samengaan ook helemaal geen onderwerp.

21. In Hoorn mogen meer evenementen komen, ook al leidt dit tot overlast

ÉénHoorn: Neutraal

21. Hoorn is een evenementen stad maar alles wel met mate en in balans. Meer evenementen in andere wijken dan de binnenstad kunnen wel een toevoeging betekenen.

22. De gemeente moet meer geld uitgeven aan armoedebestrijding, ook al moeten inwoners dan meer belasting betalen

ÉénHoorn: Mee eens

22. Armoedebestrijding is en blijft een speerpunt van ÉÉNHOORN en dit moet structureel deel uitmaken van het beleid. Als eventueel hiervoor het belastingtarief zou moeten worden aangepast dan laten we de meest kwetsbare mensen en kinderen in onze gemeente niet in de steek.

23. De gemeente moet mensen met een bijstandsuitkering verplichten een tegenprestatie te leveren in de samenleving

ÉénHoorn: Niet mee eens

23. Meerdere onderzoeken wijzen uit de ’tegenprestatie’ niet werkt en vaak als vernederend wordt ervaren. Daarnaast heeft het ongewenste effecten zoals verdringing op de arbeidsmarkt. Werken zonder loon moet verleden tijd worden. Ruimere mogelijkheden om iets bij te verdienen in de bijstand hebben in de praktijk bewezen de afstand naar betaald werk te verkleinen. Daar kiest ÉÉNHOORN wel voor.

24. De gemeente moet meer geld uitgeven aan de integratie van statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning)

ÉénHoorn: Niet mee eens

24. Het gaat wat ons betreft niet om extra geld maar om de inzet van maatwerk. Inzet op integratie verdient zichzelf op andere terreinen terug.

25. Het standbeeld van Jan Pieterszoon Coen moet blijven staan op de Roode Steen

ÉénHoorn: Helemaal mee eens

25. We laten het beeld van JP Coen staan waar het nu staat. Zeker in Hoorn is onze geschiedenis overal in het straatbeeld te zien. Door het juiste verhaal te vertellen en dit bespreekbaar te maken en te houden, dient JP Coen als slijpsteen van onze geschiedenis.

26. De gemeente moet meer geld uitgeven aan kunst en cultuur

ÉénHoorn: Neutraal

26. Kunst en cultuur moet voor iedereen bereikbaar zijn. De komende jaren wordt veel geld geïnvesteerd in de renovatie en modernisering van het Westfries Museum. Dat mag niet ten koste gaan van andere voorzieningen. ÉÉNHOORN kiest ervoor deze bestedingen op peil te houden.

27. Om kosten te besparen mag de gemeente sportclubs dwingen om samen te gaan

ÉénHoorn: Niet mee eens

27. Wij zijn een groot voorstander van toekomstbestendige sportaccommodaties waar meerdere verenigingen en sporten samen komen. Eventuele fusies of het samengaan van verenigingen mag wat ons betreft alleen op basis van vrijwilligheid.

28. De gemeente mag meebetalen aan zwemlessen op scholen

ÉénHoorn: Mee eens

28. Iedereen en zeker alle kinderen moeten kunnen leren zwemmen. Daarvoor zijn nu ook al mogelijkheden via onder andere de Stichting Leergeld. Mochten de scholen hier echter ook voor kiezen, dan wil ÉÉNHOORN dat zeker steunen.

29. Als er te weinig budget voor jeugdzorg is, moet de gemeente op andere voorzieningen bezuinigen

ÉénHoorn: Niet mee eens

29. Als lokale partij vindt ÉÉNHOORN dat de Rijksoverheid de gemeenten voldoende geld voor deze belangrijke taak dient te verstrekken. Dit mag wat ons betreft niet leiden tot bezuinigingen op openbare voorzieningen.

30. De gemeente moet de verwijderde zebrapaden in Hoorn terugplaatsen

ÉénHoorn: Neutraal

30. Verkeersveiligheid staat wat ÉÉNHOORN betreft voorop. Dus zebrapaden daar waar dat de veiligste oplossing is. Waar dat niet zo is kiezen we voor een veilig alternatief zoals bijvoorbeeld een interactieve oversteek met signaal verlichting. Het simpelweg terugplaatsen van verwijderde zebrapaden is wat ons betreft te kort door de bocht.