Bijdrage Kadernota ÉénHoorn

Bijdrage kadernota Fractie EénHoorn – 27.07.2024

 

Voorzitter, aanwezigen en luisteraars thuis,

 

Ten eerste natuurlijk dank aan de organisatie voor de cijfers, de uitleg en de beantwoording van de vragen… het heeft ons op goede wijze in positie gebracht op de financiële stand van zaken:

 

Hoorn is een stad in ontwikkeling en de opgaven zijn groot.. hoewel er de komende jaren bezuinigd dient te worden, worden er nog steeds grote projecten afgerond en in gang gezet. Het stadsstrand is opgeleverd en wordt verder ingericht. De bouw van het IKEC is gestart, een project dat naast een multifunctioneel schoolgebouw, ook 140 woningen, waarvan 80 sociale huur, toevoegt aan de stad. We hebben grote stappen gezet rond de Poort van Hoorn en in de Kersenboogerd zijn we, in overleg met de bewoners, van start gegaan met de aanpak van de wijk. Ook zijn we nu in positie om ook zo spoedig mogelijk woningen op het terrein van de oude gevangenis te realiseren en het gerenoveerde stadhuis is, binnen budget, vrijwel klaar.

 

Zelf kijken we ook graag terug naar het realiseren van de proefsamenwoning voor bijstandsgerechtigden die nu zelfs in de hele regio van WerkSaam mogelijk is en kijken we vooruit naar de pilot van de ‘wijk conciërge’ in de Kersenboogerd. Als de wethouder daar al verder iets over kan zeggen, graag.

 

We nemen kennis van de jaarcijfers over 2023 en zijn akkoord met de bestemming in de algemene reserve. EénHoorn kijkt vervolgens vooruit naar de begroting voor de komende jaren. U mag van onze fractie verwachten dat wij staan voor een gezond financieel beleid met een sluitende begroting. Dat zullen we ook de komende jaren doen. Op dit moment zijn wij akkoord met de door het college voorgestelde herstelmaatregelen en dienen wij samen met D66, HL, GL, VVD en CDA een amendement om het college te vragen met een aantal voorstellen te komen bij de behandeling in November van de begroting van 2025.

 

Vanuit EénHoorn zullen wij die maatregelen langs onze meetlat leggen.. wat ons betreft geen bezuinigingen ten koste van de mensen met de laagste inkomens.. geen bezuinigingen op preventie maatregelen.. de sterkste schouders dragen wat ons betreft de zwaarste lasten.

Hoorn is niet een stad van stenen, wegen, lantaarnpalen of zelfs maar van de groene omgeving.. Hoorn is een stad van bijna 75000 mensen.. hun belangen moeten het zwaarste wegen.

 

Wel vragen wij het college versneld te kijken naar het verkopen van een aantal panden, te beginnen met de Haai en kritisch te kijken naar de atelier panden en bijvoorbeeld het C-gebouw. Ook vragen we in de overwegingen rond de ombuigingen de kerntaken van de gemeente prioriteit te geven en taken die veel externe inhuur vragen extra tegen het licht te houden. Dit zou een dubbel effect kunnen opleveren.

Maatregelen die de realisatie van woningen aantast zullen we niet steunen. We kijken met zorg naar het bouwvolume in de stad en blijven aandringen op de bouw van goedkope woningen.. 30-30-40 is de huidige afspraak en die eerste 30 is voor ons een harde grens in een realiteit van grote woningnood waar bij jongeren hun volwassen leven niet kunnen starten en ouderen niet kunnen doorstromen. Dan gaat het niet alleen om beschikbaarheid maar ook om prijsstelling van wat er wordt gerealiseerd.

 

In de zijlijn daarvan, de 1e kamer heeft zeer onlangs de Wet Betaalbare Huur aangenomen. Hierin zit ook een instrument waarmee huurwoningen die volgens het te gebruiken puntensysteem onder de sociale huurgrens van 880 euro per maand komen, weer terug kunnen keren in het sociale huur segment. Volgens schattingen zou dit landelijk om 100.000 woningen kunnen gaan. Kan het college een inschatting geven wat dit voor de situatie in Hoorn zou kunnen betekenen? Dit is nog heel nieuw dus deze beantwoording mag op een later moment natuurlijk ook schriftelijk.

Verder kijken we toch met zorg naar de ontwikkelingen rond de kosten van het warmtenet.. landelijke zien we dat dit op veel plekken tot problemen leidt. In Hoorn hebben we de harde afspraak dat de bewoners straks ‘ niet meer dan anders,’ gaan betalen.. waarbij anders de kosten van de huidige gasaansluitingen zijn.. wat ons betreft een keiharde afspraak. Kan de wethouder dit bevestigen en aangeven of hij onze zorgen deelt.

 

Naast wonen is ook werkgelegenheid en bedrijvigheid een dossier dat om aandacht vraagt. De ontwikkeling van bedrijventerrein Zevenhuis Fase 2 ligt zo goed als stil.. er is in onze begroting geen ruimte om een nieuwe grond exploitatie te openen en zo is de verdere ontwikkeling, ondanks ruime interesse, nu heel ver van ons verwijderd. Ik zou me willen richten tot het college met de woorden van de originele Heer van stand Dhr. Ollie B Bommel: ‘Tom Poes, verzin een list..’ Graag een reactie.

Tot slot voorzitter.. er zijn altijd ontwikkelingen in de politiek, waarbij het dragen van verantwoordelijkheid soms lijkt onder te sneeuwen in de drang naar de eigen zichtbaarheid en de  persoonlijke profilering.. voor EénHoorn ligt het zwaartepunt bij het nemen van verantwoordelijkheid en het dragen van die verantwoordelijkheid.. wat uiteindelijk leidt tot verantwoordelijk bestuur.. wij wegen belangen van al onze inwoners.

De fenomenen NIMBY en NIVEA (Niet In Voor En Achtertuin) tieren welig, ook in Hoorn. U zult merken dat wij daar in de basis niet altijd gevoelig voor zijn.. ook de belangen van toekomstige bewoners moeten worden meegewogen, niet altijd makkelijk, maar wel van groot belang.

Als je van de buitenkant naar de politiek kijkt lijkt het enorm ingewikkeld maar de realiteit is vaak anders.. de politiek maakt het soms onnodig gecompliceerd.. als richtlijn vanuit EénHoorn geven wij u de oude wijsheden maar mee dat ‘holle vaten het hardste klinken’ en dat ‘wie het hardst schreeuwt niet altijd gelijk heeft’ Aan de andere kant maakt ‘ÉénHoorn natuurlijk nog geen zomer’ maar is ‘ÉénHoorn in het land der blinden natuurlijk nog altijd een fractie om serieus rekening mee te houden.

Samen het beste voor Hoorn, voorzitter

Tot zover

Guido Breuker

Fractie voorzitter EénHoorn