De bijdrage van ÉénHoorn inzake de begroting.

Hoorn, 31 Oktober 2023
Voorzitter, college, leden van de raad en bovenal de inwoners van Hoorn,
Onze dank gaat uit naar college en organisatie voor het vele werk dat weer verzet is.
Het is weer die tijd van het jaar: de begroting.
“Fleur,” zei de directeur, “hoe staan we er veur?”
Ook EénHoorn kijkt met zorg naar de begroting voor de komende jaren. Waar we 2024 en 2025 nog in balans kunnen krijgen, staat ons voor de jaren daarna een grote uitdaging te wachten. Een structurele bezuiniging van 10 miljoen. Een uitdaging die vraagt om fundamentele keuzes.
Laat het voor onze inwoners duidelijk zijn dat de begroting van de gemeente niet heel veel ruimte laat om dergelijke structurele financiële keuzes te maken. Zaken als salarissen, uitkeringen en huisvesting moeten gewoon worden betaald en we kunnen ook niet zo maar even bijvoorbeeld de straatverlichting en verkeerslichten uitschakelen. Heel veel andere verplichtingen lopen nog vele jaren door en die moeten dus ook gewoon betaald blijven worden.
Als het aan EénHoorn ligt leggen we de te maken keuzes ook echt langs de lat van de kerntaken van de gemeente. Wat zijn onze wettelijke taken en welk deel van het beleid en onze uitvoering zijn dat niet? Zonder daar vooraf een waarde aan te hechten moeten we deze scheiding wel degelijk goed in beeld krijgen. Daar liggen de keuzes en eventuele mogelijkheden. makkelijk wordt dat niet.
Als we naar het heden kijken zijn we zijn als fractie positief over de start van het IKEC (eindelijk zouden we willen zeggen), het stadsstrand dat bijna af is en de voortgang op het gebied van de Poort van Hoorn. Bij IKEC en Poort van Hoorn gaat het ook om projecten die de zo broodnodige woningen toevoegen aan onze stad. Woningen waar een enorm tekort aan is en dan vooral betaalbare woningen voor jongeren en starters, maar ook voor ouderen die het mogelijk maakt dat juist die groep door kan stromen naar gepaste en gewenste woningen.
Als EénHoorn blijven we ons hard maken voor meer woningen in onze stad. we blijven benadrukken dat er meer betaalbare woningen nodig zijn. we blijven ons er ook op richten dat we blijven bouwen voor onze inwoners en de mensen uit de regio. We doen er dus alles aan om de lopende en komende projecten hopelijk zo snel mogelijk gerealiseerd te krijgen.
Ook in de Kersenboogerd gaan we nu echt van start, een speerpunt van EénHoorn waar we ons al vele jaren hard voor maken. Naast de aanleg van het warmtenet gaat het ons ook echt om de herinrichting van de wijk. om samen met de bewoners ook het centrumgebied om te vormen naar een fijne, veilige en groene wijk.

EénHoorn komt bij deze begrotingsbehandeling niet met instrumenten. Wel vragen we het college specifiek terug te komen op de stand van zaken rond onze instrumenten die eerder zijn aangenomen. Wethouder, wat is nu de stand van zaken rond de upgrade van het Wijklab in de Kersenboogerd? Is er al iets te melden over de mogelijke komst van een wijkconciërge?
Op het gebied van veiligheid en criminaliteit in de wijken hebben we ook nog wel enkele vragen. Als gesteld wordt dat de criminaliteit in de ene wijk niet afwijkt van andere wijken, hebben we als raad echt meer cijfers en onderbouwing nodig. Zonder data is het niet mogelijk een en ander te controleren, zeker daar waar onze beleving en die van onze inwoners zo afwijkt van wat er officieel gesteld wordt. We komen daar in artikelvragen op terug.
Het is goed om te zien dat er weer actie gevoerd gaat worden om de fietsverlichting weer onder de aandacht te brengen, we hopen dat er naast voorlichting toch ook gerichte controles gaan komen. Ook de controle op het gebruik van mobieltjes op de fiets zou daarbij, wat ons betreft, meegenomen moeten worden. Preventie en controle zorgen hopelijk voor meer bewustwording en meer veiligheid in het verkeer.
Jaarlijks vragen we in deze tijd ook weer aandacht voor de opvang van daklozen in de wintermaanden. Kan de wethouder ons ook dit jaar weer verzekeren dat er geen daklozen in de koude wintermaanden buiten moeten slapen? Is het Leger des Heils, na de uitbreiding nu volledig voorbereid op deze vraag of zijn er ook andere maatregelen nodig?
Tot slot voorzitter. De brede fractie van EénHoorn is een gevarieerd gezelschap van mensen uit onze gemeente die zich samen bezighouden met de zorgen en ideeën die we delen voor onze stad en onze dorpen. De leraar, de schilder, de brandweerman en de ziekenhuislaborant, de vrachtwagenchauffeur, de politieman, de financieel specialiste, de journalist en de huisvrouw. Meerdere ondernemers, maar ook mensen die net zoals ikzelf in loondienst hun brood verdienen. Samen kijken we naar de uitdagingen en de grote mogelijkheden die onze gemeente biedt.
Gewone mensen die samen wat vaker en wat verder kijken naar het algemeen belang, in plaats van altijd maar te blijven hangen in kleine deelbelangetjes. en die samen kiezen voor vooruitgang en verbetering. waar maar mogelijk. en. voor alle inwoners die samen onze mooie stad vormen. Dat, voorzitter, zullen we ook in 2024 weer samen oppakken.
Tot zover voorzitter