Fractie van ÉénHoorn is bijzonder teleurgesteld in dat er een einde is gekomen aan het fusietraject Hollandia – Zwaluwen.

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
Nieuwe Steen 1
Hoorn

Betreft : Art. 36 vragen

Onderwerp: Fusie Hollandia Zwaluwen Combinatie (HZC)

Hoorn, 07-07-2021

Geacht College,

De fractie van ÉénHoorn is bijzonder teleurgesteld dat aan het fusieproces HZC plotseling een einde is gekomen zonder dat de fusie gerealiseerd is. Onze fractie is groot voorstander van de bundeling van sportaccommodaties, omdat hierdoor clubs kunnen worden versterkt en, door de samenwerking met andere sportclubs, kunnen blijven bestaan, leden kunnen blijven sporten en accommodaties toekomstbestendig worden.
Tevens leidt bundeling van sportaccommodaties op termijn tot kostenbesparingen voor de gemeente.

De fractie van ÉénHoorn kan zich niet aan de indruk onttrekken dat de regie van dit fusieproces door de gemeente, lees het college van B&W, volstrekt onvoldoende is geweest en duidelijk te wensen heeft overgelaten en dat gedurende 1 1/2 jaar ambtelijke capaciteit in het spreekwoordelijke putje is gekieperd.

Dit brengt de fractie van ÉénHoorn tot de volgende vragen:
1. Hoe heeft het college c.q. wethouder regie gevoerd tijdens dit proces?
2. Waren gemeentelijke kaders en voorwaarden vooraf, dus ruimschoots van tevoren, bij beide clubs bekend? Is bij aanvang van het traject duidelijk aangegeven dat er geen verruiming van die kaders mogelijk was (behoudens de door de gemeenteraad opgerekte subsidieverordening)?
3. In hoeverre zou de nieuw te vormen club met grote ambities op sportief amateurvoetbalniveau zich qua eisen en wensen mogen onderscheiden van de andere 4 voetbalverenigingen in Hoorn?
4. Hollandia-bestuurslid Robert Wever zegt in het NHD van 2 juli: “We kunnen dit nog repareren”. En verder: “Die verklaring van de gemeente (lees: de voorwaarden waaronder) heeft ons verrast. We hebben heel lang samen opgetrokken, informatie gedeeld, samen dingen uitgezocht. De gemeente werd op gegeven moment zelfs heel enthousiast, omdat onze plannen goedkoper waren dan die van hun”.
a. Is de bewering juist dat “onze plannen (HZC) goedkoper waren dan die van hun (gemeente)”.
b. Zo ja, welke plannen heeft de gemeente toen op tafel gelegd?
c. Is de gezamenlijke externe communicatie vooraf besproken en waarom is dit bij het afketsen van de fusie niet gebeurd?
d. Waarom schoven de beide clubs bij het laatste overleg niet meer aan? Op welk moment werd dat duidelijk dan wel officieel medegedeeld?

5. Van wie kwam het initiatief voor de enquête over eventuele verlenging van de Hollandia-velden richting Julianapark. Volgens onze informatie was dit sowieso buiten de kaders die de gemeente had gesteld en was er ieder geval geen enkele noodzaak dit te peilen aangezien de gemeentelijke randvoorwaarde was om uit te gaan van maximaal 3 velden die volledig inpasbaar waren op het huidige terrein?
6. Hoe ziet het college c.q. de wethouder het vervolg? Dit tegen de achtergrond dat in de komende jaren beide clubs mogelijk te maken krijgen met teruglopende ledenaantallen, afname van vrijwilligers, (kunstgras)velden die onderhoud c.q. vernieuwing behoeven?
ÉénHoorn ziet uw antwoorden met belangstelling en binnen de daarvoor geldende termijn tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Aart Ruppert, raadslid ÉénHoorn

Peter Peerdeman, raadscommissielid ÉénHoorn