Toegankelijkheid en veiligheid Julianapark in geding.

HOORNGIDS HOORN | De fractie EENHoorn maakt zich grote zorgen over verschillende zaken die spelen in en rond het Julianapark in Hoorn. Met name de toegankelijkheid, het beheer en de veiligheid in het Julianapark zijn daarbij de speerpunten. Om die reden hebben commissielid Peter Peerdeman en raadslid Aart Ruppert hierover vragen gesteld aan het College van B&W Hoorn. De brief is hieronder te lezen.

Geacht college,
Deze week ontvingen wij van de heer Dallinga, voormalig directeur VROM bij de gemeente Hoorn, een schrijven wat was gericht aan alle fractievoorzitters. In de bijlagen ook een brief aan de burgemeester en een vragen en bevindingenlijst.
Voor de duidelijkheid. Wij hebben contact gehad met de heer Dallinga op 3 november 2021 en hij is op de hoogte en akkoord met onderstaande art. 36 vragen. Gemakshalve voegen wij e.e.a. als bijlage bij.

Safety & Security bestaan uit verschillende fasen, welke samen een veiligheidsketen vormen. Elke fase kent zijn eigen kenmerken en aanpak.
1e. Proactieve fase. 2e. Preventieve fase. 3e. Preparatie fase. 4e. Repressie fase en 5e. Nazorg fase.
Kijken we naar de overlast, vernielingen etc. in het Julianapark, dan lijkt vooral dat de fasen 1, 2 en 3 niet veel ingezet zijn en dat vrij snel over gegaan is tot toezicht door de BOA’s, beveiliging en cameratoezicht.

Dit brengt ons tot de navolgende vragen:

Bent u bekend met de brief en bijlagen van de heer Dallinga en indien ja, heeft u hem al een reactie gestuurd?
Bent u bereid om een werkgroep te vormen om naast of in plaats van cameratoezicht en –registratie (verder cameratoezicht te noemen) te bekijken welke mogelijkheden er zijn om het park wel toegankelijk te houden voor (minder)validen en wandelaars, maar fietsers en bromfietsers juist geen toegang te verschaffen? Vanuit ÉénHoorn is raadscommissielid Peter Peerdeman bereid om in een mogelijke werkgroep zitting te nemen.
Bent u het met ons eens dat cameratoezicht bijna aan het eind zit van de veiligheidsketen en dat er qua toegang tot het park bijna geen grenzen zijn?
Zijn jeugd- en welzijnswerkers en ouders van de overlastgevers en vernielers direct betrokken bij de aanpak van de overlast en vernielingen?
Is er tegen personen proces-verbaal opgemaakt? Wat heeft het O.M. met deze aangiften gedaan en is er schadeverhaal gestart?
Is er regulier overleg met betrekking tot toegankelijkheid, beheer en veiligheid in het Julianapark? Welke partijen zitten in dit overleg en welke maatregelen zijn hieruit naar voren gekomen?
Wat gaat u doen met de foutieve bebording op de toegangslocaties van het Julianapark? Denkt u dat bezoekers deze lange teksten zullen lezen en daarvan onder de indruk zijn, of gaat u dit op een andere wijze organiseren?
Kennelijk heeft het Recreatieschap West-Friesland geen bemoeienis met het Julianapark. Het park wordt niet op hun website genoemd en ook telefonisch (navraag de heer Dallinga) kon geen duidelijkheid gegeven worden. Kunt u aangeven welke organisaties bij het Julianapark betrokken zijn?
Wij zien uw antwoorden met belangstelling tegemoet.
Namens ÉénHoorn:
Aart Ruppert, raadslid
Met dank aan Peter Peerdeman, raadscommissielid.