Uitzonderingspositie binnen de wet Bibob woonwagencentrum Hoorn is verleden tijd.

De Raad van de gemeente Hoorn in vergadering bijeen op dinsdag  23 maart 2021,

Behandelend agendapunt 10.1  Erfpachtuitgifte woonwagencentrum Bobeldijkerweg (1843919)

 

Constaterende dat:

–          Het drempelbedrag voor bouwvergunningen voor toepassing van de wet Bibob in de gemeente Hoorn is vastgesteld op € 250.000.

–          Er in Hoorn hierop één uitzondering wordt gemaakt en dat is voor het woonwagencentrum waar alle bouwvergunningen zonder drempelbedrag onder de Bibob zijn gebracht.

–          Dat er in de brief van 3 februari door het college wordt gesteld dat dit niet specifiek voor woonwagenbewoners is gericht omdat het geldt ‘voor iedereen die wil bouwen op het woonwagencentrum.’

–          Echter voor het woonwagencentrum geldt duidelijk dat men zich alleen kan vestigen op / bouwen op het woonwagencentrum als men voldoet aan het afstammingsbeginsel.

–          Dit komt er dus op neer dat deze uitzondering op de Bibob regeling enkel en alleen woonwagenbewoners treft.

–          Dat deze werkwijze na toetsing door de Raad van State in 2019 blijkbaar niet onrechtmatig werd bevonden betekent volgens ons niet dat een dergelijke aparte behandeling wenselijk is.

 

Overwegende dat:

–          Artikel 1 van de Grondwet bepaalt: Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

–          Dit wat ons betreft ook duidelijk in strijd is met de wet gelijke behandeling (geldend vanaf 1-1-2020)

–          Uit het aantal aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen sinds 2013 op het woonwagencentrum Hoorn niet blijkt dat de inzet van de Wet Bibob een onderscheidend objectief en gerechtvaardigd belang dient en dat daardoor geen sprake meer is van een legitiem doel.

–          De inzet van Bibob persoons- cq zaakgericht moet zijn en niet wijk- of buurtgericht.

–          Verdachte omstandigheden zoals malafide geldstromen, criminele antecedenten een prima reden zijn tot inzet van de Wet Bibob, maar niet de plek waar iemand is geboren en / of zich wenst te vestigen.

–          Inwoners van het Hoornse Woonwagencentrum zich al jaren door onnodige inzet van de Wet Bibob gekrenkt en achtergesteld voelen.

–          Dat we de afgelopen tijd al meerdere voorbeelden hebben gezien waar het wantrouwen van overheid richting een bepaalde groep inwoners kwalijke gevolgen heeft en leidt tot minder vertrouwen in diezelfde overheid.

–          De in de brief genoemde normalisatie op het woonwagencentrum in het belang van iedereen is maar dat dit niet wordt bevorderd door de bewoners van het woonwagencentrum uit te zonderen voor extra toezicht, enkel en alleen door de plek waar zij zijn geboren.

 

Verzoekt het college om:

 

de uitzonderingspositie binnen de Wet Bibob voor het Woonwagencentrum in Hoorn met onmiddellijke ingang op te heffen en gelijk te stellen met de andere inwoners van Hoorn.

 

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Namens de fractie(s) van

ÉénHoorn,          Guido Breuker                                  D66                        Niek Heijne

DRP                       Menno Jas                                         Christen Unie    Kees Maas