Ventilatie openbare gebouwen en scholen.

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

Nieuwe Steen 1

Hoorn

Betreft : Art. 36 vragen Corona maatregelen kabinet Rutte

Onderwerp: Ventilatie openbare gebouwen en scholen

Hoorn, 02-08-2021

Geacht College,

Op 7 en 14 augustus 2020 hebben de fracties van VOCHoorn en de Hoornse Onafhankelijke Partij, nu ÉénHoorn, artikel 36 vragen gesteld over de ventilatie en het binnenklimaat bij onderwijsinstellingen.

Op 4 maart 2021 heeft de fractie van ÉénHoorn vervolgvragen gesteld over het monitoringsonderzoek en de in het leven geroepen subsidieregeling ter verbetering van de ventilatie en het binnenklimaat in scholen en andere gemeentelijke gebouwen.

Inmiddels heeft het kabinet de basisregels ter voorkoming van verspreiding van het COVID-virus uitgebreid met een vierde regel nl. Zorg voor voldoende frisse lucht!

Dit resulteert nu in de volgende 4 basisregels:

· Was vaak en goed uw handen;

· Houd 1,5 meter afstand van anderen;

· Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen;

· Zorg voor voldoende frisse lucht.

In de beantwoording van onze vragen d.d. 4 maart 2021 gaf u aan dat 7 schoolgebouwen zijn gemonitord op ventilatiecapaciteit. 2 van de 7 schoolgebouwen voldeden toen niet aan de bouwbesluitnormen.

Dit brengt de fractie van ÉénHoorn tot de volgende vragen:

1. Voldoen de 2 schoolgebouwen, die eerder niet voldeden aan de bouwbesluitnormen, inmiddels wel hieraan? Indien neen, waarom niet?

2. Welke 2 schoolgebouwen betreft dit?

3. Wat zijn, na de invoering van de 4e basisregel, de vervolgstappen en acties die het college onderneemt c.q. gaat ondernemen?

4. Eind augustus start het nieuwe schooljaar weer. Hoe schat het college de COVID-19 proof in van de schoolgebouwen in Hoorn? Graag motiveren.

ÉénHoorn ziet uw antwoorden met belangstelling en binnen de daarvoor geldende termijn tegemoet.

Met vriendelijke groet,

A.S. Ruppert, raadslid ÉénHoorn