Zelfbewoningsplicht

Eric Molenaar en Tanja Koopen

HOORN/ENKHUIZEN De gemeenten Enkhuizen en Hoorn willen een ’zelfbewoningsplicht’, om beleggers de pas af te snijden en de woningnood terug te dringen. Beide colleges kregen van hun raden de opdracht om de mogelijkheden te onderzoeken en met een voorstel te komen.

Gemeenten willen stop op speculatie koopwoningmarkt

In Hoorn kwam de breed gesteunde motie uit de koker van de fractie EénHoorn, om dit in elk geval in te voeren voor nieuwe koopwoningen op grond van de gemeente en dit ook op te nemen in overeenkomsten met projectontwikkelaars. Bij bestaande bouw ligt het lastiger. Een zelfbewoningsplicht hier moet eerst wettelijk geregeld worden.

Kopers van nieuwe woningen zouden er minimaal 3 jaar zelf moeten wonen. Voor bewoning door familieleden kan mogelijk een uitzondering worden gemaakt.

Robert Vinkenborg (EénHoorn) gaf aan dat de woningnood ook in Hoorn enorm groot is, maar dat er meer dan ooit beleggers op de markt zijn. Die kopen woningen op, om ze voor bedragen tot 2000 euro per maand te gaan verhuren. Hij wees er op dat andere gemeenten ’het ook dichtspijkeren’. ,,Als her en der deuren dichtgaan wordt de schaarste hier alleen maar groter.’’

Verschillende fracties zien haken en ogen. Is dit juridisch mogelijk? Kan een projectontwikkelaar hiertoe verplicht worden en volgt een boete als iemand zich er niet aan houdt? Wethouder Marjon van der Ven vroeg dan ook tijd om dit goed uit te zoeken. Overigens heeft Hoorn al in de doelgroepenverordening een verplichting tot zelfbewoning en een verbod op de doorverkoop van goedkope koopwoningen en verplichtingen voor de exploitatie van sociale huurwoningen.

Regio 6: ’Geen voorrang voor (oud-)inwoners’

ENKHUIZEN Net als Hoorn wil ook Enkhuizen gaan onderzoeken in hoeverre het speculeren met goedkope koopwoningen kan worden tegengaan.

Ook Enkhuizen kampt met een gebrek aan (goedkope) koopwoningen. Nu er plannen zijn voor nieuwbouwwijk Gommerwijk West-West en bebouwing aan de Zilverstraat, vinden CDA, PvdA en Enkhuizen Lokaal dat het college moet onderzoeken welke instrumenten er zijn om speculatie tegen te gaan. Bijvoorbeeld door in te stellen dat mensen zelf in een woning moeten gaan wonen.

De raad omarmde deze week unaniem een motie hiertoe, maar pas nadat de indieners het tweede deel schrapten: onderzoeken of het mogelijk is om economisch gebonden (oud-)inwoners die starten op de woningmarkt of in de stad terugkeren, voorrang te geven bij de aankoop van relatief goedkope koopwoningen.

Dat ging de andere fracties te ver. Iedereen moet in Enkhuizen een huis kunnen kopen en er zich welkom voelen. Maar dan wel om er zelf te wonen. CDA’er Laurens Venneman benadrukte dat landelijk steeds meer speculanten goedkope woningen kopen om er geld aan te verdienen of ze te verhuren. Starters krijgen daardoor weinig kans.

Meerdere fracties drongen hier in het verleden al op aan, maar toen was dit volgens het college (nog) niet nodig. Nu lijkt het steeds actueler te worden. Wethouder Esther Heutink had er dan ook geen moeite mee om ambtelijk te laten onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. Pas dit najaar zal dat duidelijk worden.

De raad besloot ook de reserve Volkshuisvestingsfonds te handhaven. Het college wilde van dit potje af, maar een motie van de SP kreeg steun. Deze fractie pleit ervoor te onderzoeken of door de snelle bouw van flexwoningen – bijvoorbeeld in de nieuwe wijk – de ergste woningnood op te heffen valt. Deze woningen staan twintig tot dertig jaar.