De menselijke maat moet terug

Binnenkort begint ÉénHoorn aan de voorbereidingen voor het nieuwe verkiezingsprogramma. Als u wilt meedenken en meepraten over wat er allemaal beter kan in onze mooie gemeente, meldt u zich dan aan als lid.
Uw input is van groot belang. Samen komen we verder, samen zijn we ÉénHoorn.

Voor mensen: De menselijke maat moet terug

  • Optimale zorg en aandacht voor iedereen die ondersteuning nodig heeft.
  • Hoorn vergrijst en het bieden van passende zorg wordt een steeds grotere kerntaak voor de gemeente.
  • Houd begraven betaalbaar.
  • Kinderen die in armoede leven verdienen extra aandacht.
  • Ondersteun mantelzorgers zoveel mogelijk.
  • Voorkom dat mensen op straat komen.
  • Extra inzet om dak- en thuislozen perspectief te bieden.
  • Hoorn wordt een dementievriendelijke gemeente.
  • Sociaal vangnet ook voor ZZP’ers en ondernemers.
  • Bestrijding van eenzaamheid heeft prioriteit.

Menselijke maat en ondersteuning

Ondanks dat de gemeente Hoorn gedurende de afgelopen jaren een links en ‘sociaal’ college heeft gehad, was daar in de bestuurscultuur weinig van terug te vinden. Wij willen dat menselijkheid op alle gebieden voorop staat.

De gemeente biedt hulp aan wie dat nodig heeft als het gaat om jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken, ouderen en maatschappelijke ondersteuning. Met 1.Hoorn is er een laagdrempelig loket gekomen. Onze partij vindt het een goede zaak dat professionals met verschillende kennis daarin samenwerken. Wel is het noodzakelijk dat de benodigde informatie zo snel en gemakkelijk mogelijk gevonden kan worden. Daarna komt het erop aan om zo spoedig mogelijk de goede hulp te bieden. Dat dreigde met de huishoudelijke hulp even mis te gaan, maar dat is gelukkig gerepareerd. Wij willen nieuwe problemen voorkomen, al blijft het een flinke uitdaging om meer te doen met minder geld van het Rijk.

Voor het bestrijden van eenzaamheid en verborgen leed moeten wij eveneens een beroep doen op elkaar. De overheid kan niet alles regelen en gelukkig wonen wij in een stad waar we al veel voor elkaar doen, kijk maar naar de duizenden vrijwilligers. Waar nodig speelt de gemeente daarin een verbindende en faciliterende rol.

Door de vergrijzing zullen problemen door dementie toenemen. Signalering en onderkenning van het probleem kan voor een oplossing zorgen. Er worden regelmatig informatieavonden georganiseerd waar men de nodige handvatten kan krijgen om te kunnen helpen. Hoorn is een dementievriendelijke stad en dat moet zeker zo blijven.

 

 

Onze ouderen
Onze partij wil er ook in de toekomst voor blijven zorgen dat kinderen, uit de allerarmste gezinnen binnen onze gemeente, niet in een isolement geraken. Wij zullen dan ook extra aandacht blijven besteden aan de armoedebestrijding binnen onze gemeente. Waar mogelijk geven wij extra ondersteuning.

 

 

WerkSaam

De gemeenschappelijke regeling WerkSaam, die sinds 2015 de participatiewet (o.m. bijstand en sociale werkvoorziening) uitvoert, is door HOP kritisch maar constructief gevolgd. HOP bestrijdt ongewenste instrumenten die leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt. Re-integratieactiviteiten zijn alleen acceptabel wanneer er ook echt perspectief is op betaald werk. Werkgevers moeten niet in staat worden gesteld om misbruik te maken van mensen die, met behoud van uitkering, aan het werk worden gezet. WerkSaam doet veel goed, slaagt erin mensen aan banen te helpen en te activeren. In de menselijke benadering kan echter nog veel worden verbeterd. Wij willen aan dat verbetertraject richting en leiding geven zodat de menselijke maat voorop staat. Dat betekent overigens niet dat het misbruik van uitkeringen door ons wordt getolereerd. Op misbruik van voorzieningen dienen sancties te staan.

Cliënten van WerkSaam hebben recht op een onafhankelijke behandeling van hun klacht. Zij moeten daartoe terecht kunnen bij een onafhankelijke instantie. Goede voorlichting over de mogelijkheden om bezwaar te maken tegen een beslissing, moet worden geboden. Wij zetten in op een goede en duidelijke klachtenprocedure.